اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مهرورزی بر دیگرپیروی وحساسیت به طرد در دختران دبیرستانی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اموزشی روانشناسی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-دانشگاه چمران اهواز-ایران

2 اهواز دانشگاه شهیدچمران

3 گروه روانشناسی بالینی,دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی,دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر مهرورزی بر دیگرپیروی و حساسیت به طرد در دختران دبیرستانی شهر اهواز بود. بدین منظـور یـک طرح نیمه تجربی از نـوع پـیش آزمـون ـ پـس آزمـون بـا گــروه آزمــایش و گــواه، اجــرا گردیــد. جامعــة آمــاری شامل همــة دختران دبیرستانی شهر اهواز بود که در سال 1397-1396 مشغول به تحصیل بودند. 100 نفـر دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس 30 نفـر کـه در زیر مقیاس دیگرپیروی پرسشنامه‌ی سبک شخصی رابینز و پرسشنامه‌ی حساسیت به طرد بیش‌ترین نمره را دریافت کردند، به عنـوان نمونـة نهـایی انتخـاب شدند. این افراد از لحاظ سن، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، عدم ابتلا به بیماریهای جسمانی و روانی و سایر متغیرهای موردنظر در پژوهش کاملاً همتاسازی شده بودند و بـه صـورت تصـادفی در گروه آزمایشی (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) قـرار گرفتنـد. ابزارهـای پـژوهش شـامل زیر مقیاس دیگرپیروی پرسشنامه‌ی سبک شخصی رابینز (1994) و پرسشنامه‌ی حساسیت به طرد داونی و فلدمن (1996) بود. گروه آزمایشی به مدت ۸ جلسه تحت گروه درمانی مبتنی بـر مهرورزی قرار گرفتند؛ اما گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که میان گروه آزمایشی و گروه گواه از لحاظ دیگرپیروی و حساسیت به طرد تفاوت معنی‌داری وجود دارد (021/0>p). میزان حساسیت به طرد در گروه آزمایشی نسبت به پیش‌آزمون و گروه گواه به طور معنی‌داری کاهش یافته است. می‌توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر مهرورزی بر حساسیت به طرد، مؤثر بوده است. بنابراین استفاده از درمان مبتنی بر مهرورزی در درمان حساسیت به طرد توصیه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: درمان مبتنی بر مهرورزی، دیگرپیروی، حساسیت به طرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of compassion focused group therapy on sociotropy and sensitivity to rejection in high school Girls in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Elham Ahmadi 1
  • najmeh hamid 2
  • Seyedali Marashi 3
1 Departmant of psychology-university of chamran-ahvaz-iran
3 Department of psychilogy,university of chamran,ahvaz,iran
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effectiveness of compassion-focused group therapy (CFT) on sociotropy and sensitivity to rejection in high school females in Ahwaz. The research method was experimental with pre-post test and experimental and control groups. The population included all female students of high schools in Ahwaz in 2017 (1396-97s.c).100students with available sampling were selected, then among this students, 30 students who had received highest score in the test of sociotropy and sensitivity to rejection were selected; Then randomly divided in to two group as experimental (15 students) and control (15 students). They were matched from age, educational status, not suffering from acute physical and mental disorder and other criteria considered in this research. The instruments of this research were Robins Personal Style Questionnaire, Downey & Feldman Sensitivity to Rejection Questionnaire. The experimental group received 8 sessions of compassion-focused group therapy; but the control group did not received any intervention. The results revealed that there was a significant difference between experimental and control groups in sensitivity to rejection (p<0.021). The rate of sensitivity to rejection decreased in experiential group in comparison with pre-test and control group. Compassion-focused therapy is effective method in decrease sensitivity to rejection so, the use of compassion-focused therapy is recommended to treat sensitivity to rejection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion Focused Therapy
  • sociotropy
  • sensitivity to rejection