بررسی رابطه علی بین سرمایه روانشناختی و مشغولیت تحصیلی بامیانجیگری انگیزه پیشرفت دانش آموزان دخترپایه دوم متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

اهواز

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه علی بین سرمایه روان شناختی و مشغولیت تحصیلی با میانجیگری انگیزه پیشرفت دانش آموزان دخترپایه دوم متوسطه انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش راکلیه دانش آموزان دخترپایه دوم متوسطه شهرستان اهواز در سال تحصیلی 97-96 تشکیل داده بودکه ازمیان آنان 150 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو بودند. داده ها بااستفاده ازروش مدل یابی معادله ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سرمایه روانشناختی بر انگیزه پیشرفت و مشغولیت تحصیلی و همچنین، انگیزه پیشرفت بر مشغولیت تحصیلی دارای تأثیرمثبت معنادار هستند. همچنین، سرمایه روان شناختی بر مشغولیت تحصیلی بطورغیرمستقیم از طریق انگیزه پیشرفت تأثیر مثبت معنادار دارد. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه روان شناختی بطورمستقیم و غیرمستقیم برمشغولیت تحصیلی تأثیر مثبت معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the causal relationship between psychological capital and academic engagement with Mediating role of achievement motivation in first grade Female High School Students

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosseini
اهواز
چکیده [English]

The present research investigates the causal relationship between psychological capital and academic engagement by mediating the motivation of the achievement of female students studying in the first grade of high school. The statistical population of research includes all female students studying in the first grade of high school in Bojnourd that they are studying in the academic year of 2014- 15 . Among whom 150 were selected by cluster random sampling. The used instruments include the questionnaire of psychological capital, the questionnaire of Hermann's motivation of development and the questionnaire of Tinio's academic engagement. The type of present research is correlation and it was carried out using structural equation modeling (SEM).The results of structural equation modeling showed that psychological capital has a significant positive effect on the motivation of progress and academic engagement; also, the motivation for progress on academic engagement in a series of chain relationships has a significant positive effect. Also, the results showed that psychological capital had a significant positive effect on academic engagement indirectly through the motivation of progress. Overall, the results of this study showed that psychological capital had a significant positive effect on academic engagement directly and indirectly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Educational engagement
  • achievement motivation
  • student