ارائه مدل دلبستگی شغلی مشاوران بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری حمایت‌های اجتماعی و سازمانی در مدارس شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل دلبستگی شغلی مشاوران بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با میانجی‌گری حمایت‌های اجتماعی و سازمانی بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه مشاوران مدارس تهران در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 851 نفر بودند. برای انتخاب نمونه 450 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌های دلبستگی شغلی (ادواردز و کیلپاتریک، 1987)، تجدیدنظرشده ویژگی‌های شخصیتی (کاستا و مک‌کری، 1992)، حمایت اجتماعی (زیمت و همکاران، 1988) و حمایت سازمانی (تسای و همکاران، 2015) بودند. داده‌ها پس از جمع‌آوری با روش معادلات ساختاری از نوع تحلیل مسیر در نرم‌افزار SPSS-24 و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی 33 درصد، حمایت‌های اجتماعی و سازمانی 38 درصد و کل متغیرها 41 درصد از تغییرات دلبستگی شغلی را در مشاوران مدارس تبیین کردند و متغیرهای حمایت‌های اجتماعی و سازمانی میانجی مناسبی بین ویژگی‌های شخصیتی و دلبستگی شغلی بودند (01/0>P). با توجه به نتایج برای بهبود دلبستگی شغلی مشاوران می‌توان ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی و وظیفه‌شناسی و حمایت‌های اجتماعی و سازمانی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing model of job engagement based on personality characteristics with mediating social and organizational supports in schools of Tehran city

نویسندگان [English]

  • Hajar Barmaki 1
  • Korosh Parsa Moein 2
  • Mehdi Kalantari 2
1 PhD in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Counseling, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was providing model of job engagement based on personality characteristics with mediating social and organizational supports. This study in terms of purpose was applied and in terms of methodology was descriptive-correlational. The statistical population of research consisted of all schools counselors in Tehran city during the academic years of 2017-18 with number of 851 people. To select sample 450 people were selected by stratified random sampling method. The research tools were the questionnaires of job engagement (Edwards & Kilpatrick, 1987), revised personality characteristics (Costa & McCrea, 1992), social support (Zimet & et al, 1988) and organizational support (Tsai & et al, 2015). Data after collection were analyzed by structural equation modeling method from type of path analysis in SPSS-24 and LISREL Software. The findings showed that personality characteristics explained 33 percent, social and organizational supports explained 38 percent and all variables explained 41 percent of job engagement changes in schools counselors and the variables of social and organizational supports was a good mediated between the personality characteristics and job engagement (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • job engagement
  • personality characteristics
  • social support
  • organizational support