اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه نمایش‌ بر کمرویی و اضطراب‌اجتماعی دانش‌آموزان کمرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام‌نور اردکان

2 استادیار روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور تفت

3 گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر، یزد

4 کارشناس روانشناسی عمومی دانشگاه پیام‌نور میبد

5 کارشناس ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد اردکان، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه نمایش‌ بر کمرویی و اضطراب‌اجتماعی دانش‌آموزان کمرو انجام شد. روش: این مطالعه با رویکرد کمّی و به روش نیمه آزمایشی و با بکارگیری طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دانش آموزان پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی با مشکل کمرویی در سال 1398-99 بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 24 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌های 12 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های کمرویی و اضطراب اجتماعی در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش مداخله آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه نمایش را در 9 جلسه 1 ساعته و هر هفته دو جلسه دریافت کردند، در صورتی که گروه گواه هیچ‌گونه مداخله‌ای را طی مدت زمان انجام پژوهش دریافت ننموند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه نمایش‌ بر کمرویی و اضطراب‌اجتماعی دانش‌آموزان کمرو تاثیرمعنی‌داری داشته (001/0>p) است. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش پیشنهاد می‌شود که بر آموزش مهارتهای ارتباطی به شیوه نمایش برای دانش‌آموزان کمرو تأکید شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Display-Based Communication Skills Training on Shy Students and Social Anxiety in Shy Students

نویسندگان [English]

  • mehdi shomali ahmadabadi 1
  • naser mohammadi ahmadabadi 2
  • mohsen saeedmanesh 3
  • atefe barkhordariahmadabadi 4
  • fateme aghaeemeybodi 5
1 Teacher of Payam Noor University of Ardakan
2 Assistant Professor of Psychology and Educational Sciences Payame Noor University of taft
3 Department of Psychology, University Science and Art Yazd, Iran
4 Bachelor of General Psychology, Payame Noor University of Maybod
5 M.A, Department of Educational Sciences, Ardakan, Islamic Azad university, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of Demonstrating Communication Skills in Shy Students and Social Anxiety. Method: This study was a quasi-experimental study using a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the study consisted of fifth and sixth grade students with shyness in 1999-98. 24 students were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to experimental and control groups. Participants responded to shyness and social anxiety questionnaires in pre-test and post-test stages. The intervention group received the demonstration-based communication skills training in 9 sessions of 1 hour and 2 sessions per week, while the control group did not receive any intervention during the study period. Data were analyzed using analysis of covariance. Results: The results showed that demonstrating communication skills training had a significant effect on shyness and social anxiety in shy students (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • show
  • Shyness
  • Social anxiety
  • Students