تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر استرس، سازگاری زناشویی و بهزیستی اجتماعی در پرستاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

3 مدرس، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه پرستاری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر استرس، سازگاری زناشویی و بهزیستی اجتماعی در پرستاران انجام شد. مطالعه حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش پرستاران متأهل بیمارستان‌های شهید مفتح و پانزده خرداد شهر ورامین در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش 50 پرستار بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه 25 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای مهارت‌های اجتماعی را آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استرس (کوهن و همکاران، 1983)، پرسشنامه سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976) و خرده‌مقیاس بهزیستی اجتماعی (کییز و ماگیار-مو، 2003) استفاده شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری با کمک نرم‌افزار SPSS نسخه بیست و یک تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل در مرحله پس‌آزمون از نظر استرس، سازگاری زناشویی و بهزیستی اجتماعی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، روش آموزش مهارت‌های اجتماعی باعث کاهش استرس و افزایش سازگاری زناشویی و بهزیستی اجتماعی در پرستاران شد (05/0P<). بنابراین پیشنهاد می‌شود که درمانگران برای کاهش استرس و افزایش سازگاری زناشویی و بهزیستی اجتماعی از روش آموزش مهارت‌های اجتماعی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of social skills training on stress, marital adjustment and social well-being in nurses

نویسندگان [English]

  • Sara Parsaei 1
  • Hossein Chenarani 2
  • Asma Fooladi 3
  • Khadijeh Hatamipour 4
1 MA of Educational Psychology, Department of Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
2 MA of Family Counseling, Department of Counseling, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
3 Lecturer, Department of Psychology, Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Nursing, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

This research aimed to determine the effect of social skills training on stress, marital adjustment and social well-being in nurses. Present study was semi-experimental with pre-test and post-test design with a control group. The research population was married nurses of Shahid Mofateh and Panzdah Khordad hospitals of Varimin city in 2019 year. The research sample was 50 nurses who were selected by available sampling method and randomly replaced into two groups of 25 persons. The experimental group trained 8 sessions of 90 minutes social skills and control group didn’t receive any training. To collected data used from the stress questionnaire (Cohen & et al, 1983), marital adjustment questionnaire (Spanier, 1976) and social well-being subscale (Keyes & Magyar-Moe, 2003). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance method with SPSS versions 21 software. The Findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the post-test in terms of stress, marital adjustment and social well-being. In the other words, the social skills training method led to decrease stress and increase marital adjustment and social well-being in nurses (P<0/05). Therefore it is suggested that therapists to decrease stress and increase marital adjustment and social well-being used from social skills training method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social skills
  • Stress
  • marital adjustment
  • social well-being