شناخت وضعیت انگیزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و تاثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت تاثیر وضعیت انگیزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و تاثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه‎ایی می‎باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، متشکل از اعضای هیات علمی (189) و کارمندان (203) بوده و با از استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 183 نفر تعیین شده است. پرسشنامه استفاده شده بصورت استاندارد، متغیر انگیزش از پرسشنامه آلدرفر (1972)؛ فراهانی و همکاران (1391) و متغیر رفتار شهروندی از پرسشنامه اورگان و کانوسکی (1996) استفاده شده است. بررسی داده‎های گردآوری شده با استفاده از نرم‎افزار SPSS و PLS انجام پذیرفته شده است. نتایج آزمون‌های انجام شده نشان دادند که: وضعیت انگیزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد در حد متوسط قرار دارد. نیازهای زیستی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مستقیم و معنی‌داری دارد. نیازهای وابستگی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مستقیم و معنی‌داری دارد. نیازهای رشد کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مستقیم و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Motivational Status of Boroujerd Islamic Azad University Staffs and Impacts on Organizational Citizenship Behavior

نویسندگان [English]

  • Zahra Valipouri
  • mohammad Reza jaber Jnsari
Department of Management, Boroujerd Branch, Islamic Azad University, Boroujerd , Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study is to determine the motivational status of Boroujerd Islamic Azad University staffs and its impact on organizational citizenship behavior. The research is a descriptive-survey study and it is practical in its purpose which is based on field and library research. The statistical population of this research is Boroujerd Islamic Azad University staffs, consisting of faculty members (189 persons) and employees (203 persons). Then, using Cochran formula, the sample size is determined to be 183. The standard questionnaire includes the motivational variable from Alderfer, C. questionnaire (1972) and Farahani et al. questionnaire (2012) and the citizenship behavior variable from Oregon and Kanovsky questionnaire (1996). Data gathering was performed using SPSS and PLS software. The results of the tests showed that: The motivational status of staffs in Islamic Azad University of Boroujerd is moderate. The biological needs of staffs have a direct and significant impact on organizational citizenship behavior. The dependency needs of staffs have direct and significant effect on organizational citizenship behavior. The growth needs of staffs have direct and significant effect on organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • Citizenship Behavior
  • Biological Needs
  • Dependency Needs
  • Growth Needs