اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب و سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام شد. پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران در سال 1398 بودند که تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و گروه کنترل در انتظار درمان ماند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از مقیاس اضطراب زانگ (1971) و خرده‌مقیاس سازگاری اجتماعی بل (1961) انجام و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شدند. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر هر دو متغیر اضطراب و سازگاری اجتماعی تفاوت معنی‌داری داشتند. به این ترتیب که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب و افزایش سازگاری اجتماعی بیماران مبتلا به سرطان سینه شد (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment therapy on anxiety and social adjustment of patients with breast cancer

نویسنده [English]

  • Maryam Sadat Kazemi
MA of Counseling and Guidance, Department of Counseling, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
چکیده [English]

Present study aimed to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on anxiety and social adjustment of patients with breast cancer. Present research was semi-experimental with pretest-posttest design with experimental and control groups. Research population was women with breast cancer referred to Shohadae Tajrish Hospital of Tehran city in 2019 year, which 30 people were selected by available sampling method and randomly assigned into two experimental group (15 people) and control group (15 people). Experimental group 8 sessions of 90 minutes received acceptance and commitment therapy and control group waited for treatment. Data were collected with using Zing’s anxiety scale (1971) and Bell’s social adjustment subscale (1961) and analyzed with multivariate analysis of covariance method in SPSS-22 software. The results of analysis showed that experimental and control groups have significant difference in terms of both variables of anxiety and social adjustment. In the other words, the acceptance and commitment therapy led to decreased anxiety and increased social adjustment of patients with breast cancer (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • anxiety
  • social adjustment