تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی بر بهبود روابط اجتماعی و حل تعارض‌های بین‌فردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، ایران

چکیده

هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی بر بهبود روابط اجتماعی و حل تعارض‌های بین‌فردی بود. روش مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر شیراز در سال 1398 بودند. از میان آنان 50 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 7 جلسه 2 ساعته (هفته‌ای یک جلسه) با روش مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. داده‌ها با پرسشنامه‌های روابط اجتماعی (منجمی‌زاده، 1391) و حل تعارض‌های بین‌فردی (فیشر و اوری، 1981) جمع‌آوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS-24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی باعث افزایش معنادار روابط اجتماعی و حل تعارض‌های بین‌فردی در زنان دارای مشکلات زناشویی شد (001/0P<). بنابراین توصیه می‌گردد که درمانگران برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی به‌ویژه افزایش روابط اجتماعی و حل تعارض‌های بین‌فردی از روش آموزش مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی در کنار سایر روش‌های آموزشی و درمانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of teaching interpersonal communication skills on improving social relationships and interpersonal conflicts resolution

نویسندگان [English]

  • Sepideh Safarpour Dehkordi 1
  • Shahrbanoo Tajiki 2
  • Saeed Razeghi 3
  • Mohammad Mozaffari 4
1 Department of Educational Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 MA, Department of Educational Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Department of Industrial Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
4 Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was determine the effect of teaching interpersonal communication skills on improving social relationships and interpersonal conflicts resolution. Study methodology was semi-experimental with design of pretest-posttest with control group. Research population was women with marital problems referring to counseling and psychological services centers of Shiraz city in 2019 year. From them 50 people were selected by purposeful sampling method and assigned into two equal groups. The experimental group trained 7 of 2 hours sessions by method of interpersonal communication skills (one session per week) and the control group didn’t receive training. Data collected with the questionnaires of social relationships (Monajemizadeh, 2012) and interpersonal conflicts resolution (Fisher and Ury, 1981) and analyzed by multivariate analysis of covariance method in SPSS-24 software. The results showed that teaching interpersonal communication skills led to significant increase social relationships and interpersonal conflicts resolution in women with marital problems (P<0/001). Therefore it is suggested that therapists used from teaching interpersonal communication skills along with other educational and therapeutic methods to improve the psychological characteristics especially increase social relationships and interpersonal conflicts resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpersonal communication skills
  • social relationships
  • interpersonal conflicts resolution
  • marital problems