ارائه مدل ساختاری خوردن هیجانی بر اساس اضطراب صفت-حالت با نقش میانجی پردازش هیجانی در افراد مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، ارائه مدل ساختاری خوردن هیجانی بر اساس اضطراب صفت-حالت با نقش میانجی پردازش هیجانی در افراد مبتلا به چاقی انجام گرفت. روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد مبتلا به چاقی مراجعه کننده به خانه های سلامت و مراکز رژیم درمانی شهر تهران در سال 1398 تشکیل دادند، که از میان آن‌ها، تعداد 378 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: خوردن هیجانی داچ (1986)، اضطراب صفت-حالت اشپیل برگر (1970) و پرسشنامه پردازش هیجانی باکر و همکاران (2010). تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-V23 و Lisrel-V8.8 استفاده گردید. به‌منظور پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اضطراب صفت-حالت بر خوردن هیجانی اثر مستقیم و منفی معنادار وجود دارد. بین اضطراب صفت-حالت بر پردازش هیجانی اثر غیرمستقیم و منفی معنادار وجود دارد و همچنین بین خوردن هیجانی بر پردازش هیجانی اثر غیرمستقیم و منفی معنادار وجود دارد. بنابراین از نتایج می‌توان چنین استنباط کرد که مدل ساختاری اضطراب صفت-حالت بر خوردن هیجانی با نقش میانجی پردازش هیجانی در افراد مبتلا به چاقی از رابطه معناداری برخوردار است. یافته ها از وجود مکانیزم های روانشناختی زیربنایی در بروز چاقی حمایت می کند. لذا توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان‌های مناسب‌تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Structural Model of Emotional Eating by Predicting of Trait-State Anxiety with the Mediating Role of Emotional processing in People with Obesity

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abbas Haghayegh 1
  • Ashraf Babakhanlou 1
  • Fardin moradi manesh 2
  • Akram Dehghani 1
1 Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
2 Department of Psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

The research method was cross-sectional type of correlation. The statistical population of this study consisted of all obese people referring to health centers and diets in Tehran in 1398, of which 378 people were selected by multi-stage cluster sampling. Research tools were Emotional Eating Duch's (1986), Trait-State Anxiety Spiel-Berger's (1970) and Emotional Processing Bakker et al.'s (2010) Questionnaire. Data analysis and analysis of SPSS-V23 and Lisrel-V8.8 software were used. Structural equation modeling was used to answer the research hypotheses. The results showed that there was a significant direct and negative effect on emotional well-being between trait-state anxiety. There is a significant indirect and negative effect on emotional processing between trait-state anxiety. There is also a significant indirect and negative effect on emotional processing between emotional processing. Therefore, it can be concluded that trait-state anxiety affects emotional eating with the Mediating Role of emotional processing in obese individuals. The findings support the existence of underlying psychological mechanisms in the development of obesity. Therefore, attention to these variables helps researchers and therapists to prevent and design more appropriate therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional eating
  • trait-state anxiety
  • Emotional Processing
  • Obesity