بررسی نقش فراشناخت و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی کیفیت‌زندگی مادران دارای کودک کم‌توان‌ذهنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 2. استادیار گروه مشاوره، واحد تهران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران؛

3 استادیار گروه مشاوره، واحد اردکان، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فراشناخت و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی کیفیت‌زندگی مادران دارای کودک کم‌توان‌ذهنی انجام شد. جامعه‌آماری شامل کلیه مادران دارای کم‌توان‌ذهنی تحت پوشش ادارات بهزیستی مراکز شهرستان‌های استان خوزستان در سال 1398 بود که براساس فرمول کووکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 200 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌های باورهـای فراشناختی ولز (1997)، ذهن‌آگاهی فرایبوگ (2006) و کیفیت‌زندگی سازمان‌بهداشت جهانی (1996)، پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان و با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS24 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین فراشناخت و کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم‌توان‌ذهنی رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد (001/0>p). بین ذهن‌آگاهی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم‌توان‌ذهنی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد (001/0>p). همچنین نتایج تحلسل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که فراشناخت و ذهن‌آگاهی 59 درصد از تغییرات کیفیت‌زندگی مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی را پیش‌بینی می‌کنند (001/0>p). براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بهبود فراشناخت و ذهن‌آگاهی در کاهش مشکلات مادران دارای کودک کم‌توان ذهنی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Metacognition and Mindfulness in Predicting the Quality of Life of Mothers with Intellectual disability Children

نویسندگان [English]

  • mohammad hayati 1
  • rahim hamidipoor 2
  • yaser razapoormirsaleh 3
1 Ph.D Student in Advice, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran.
2 Assistant professor,Counseling Department, Farhangian University, Tehran, iran
3 Assistant Professor in Advice, Ardakan University, Ardakan, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of metacognition and mindfulness in predicting the quality of life of mothers with Intellectual disability children. The statistical population included all low-income mothers covered by the welfare departments of the city centers of Khuzestan province in 1398, according to the Cookran formula and using the simple random sampling method, 200 of them were selected as the sample. Participants answered Wales' metacognitive beliefs questionnaire (1997), Freiburg's mindfulness (2006), and the quality of life of the World Health Organization (1996). Data were analyzed using Pearson correlation method and multiple regression using simultaneous method using SPSS24 statistical software. The results showed that there is a significant negative relationship between metacognition and quality of life of mothers with low-income children (p <0.001). There is a significant positive relationship between mindfulness, awareness and quality of life of mothers with children with disabilities (P <0.001). The results of multiple regression analysis also showed that metacognition and mindfulness predict 59% of the changes in the quality of life of mothers with mentally retarded children (p <0.001). Based on the research findings, it can be concluded that improving metacognition and mindfulness is effective in reducing the problems of mothers with mentally retarded children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognition
  • mindfulness
  • quality of life
  • intellectual disability