بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و جایگاه اجتماعی -اقتصادی والدین با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

این تحقیق، با هدف بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و جایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران انجام شد.تحقیق،از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی، همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی96-1395 به تعداد 50707 نفر تشکیل دادند که از بین آن ها با استفاده جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 380 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی(1987)، پرسشنامه سواد رسانه ای (کانسیداین ،2008) و پرسشنامه جایگاه اجتماعی- اقتصادی (SES) بوده ، که بعد از جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS ، AMOS و LISRELانجام شد. برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی سوالات پژوهش و روابط بین متغیر های سواد رسانه ای و جایگاه اجتماعی - اقتصادی با انگیزه پیشرفت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج همبستگی بین سواد رسانه‌ای و جایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین با انگیزه پیشرفت تحصیلی نشان داد که تمامی ضرایب همبستگی محاسبه شده در سطح آلفای 01/0 معنی‌دار بودند (01/0>p). ضرایب همبستگی بین ابعاد سواد رسانه‌ای و جایگاه اجتماعی – اقتصادی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مثبت بود. مثبت بودن ضرایب بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه مستقیم بین متغیرهاست و بر این اساس نتیجه گرفته ‌شد با افزایش سواد رسانه‌ای و جایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین، انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investing the Relationship between Parental Media Literacy and Socio-Economic Status with Motivation for Secondary School Student's Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Shirin Soleymani 1
  • Badiozaman Makki Ale Agha 2
  • Aladdin Etemad Ahari 2
1 PhD student in curriculum planing, Department of Education, Islamic Azad University, Roudehen branch, Roudehen, Iran.
2 Associate professor of Education, Islamic Azad University, Roudehen branch, Roidehen, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to Investigating the Relationship between Parental Media Literacy and Socio-Economic Status with Motivation for Secondary School Students` Academic Achievement in Tehran city was done in 1395-96. The study is the practical purpose and information gathering is descriptive, correlational. The statistical society includes the whole female Secondary School Students in Tehran. They were about 50707. To determine the size of the sample using Morgan table and with multi-stage cluster sampling and 380 person were selected. Tools to measure in this research are academic achievement motivation questionnaire (1987), Media literacy questionnaire (kansidine, 2008), and socio-economic status (SES), which after gathering data, data analysis using SPSS, AMOS, and LISREL soft wares were performed. For investigating questionnaire`s Factor Structure, Confirmatory factor analysis, for investigating of research questions, and the relationship among variables of Media literacy and socio-economic status with academic achievement motivation, path Analysis Method were used. The result of correlation between Media literacy and socio-economic status with academic achievement motivation showed that all correlation coefficients are calculated at the alpha level of 0.01 are meaningful (p<0.01). Correlation coefficients among Media literacy and socio-economic status with academic achievement motivation components were positive. The positive coefficients obtained indicate a direct relationship between the variables. So it is concluded that with increasing parental Media literacy and socio-economic, student`s academic achievement motivation will also increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Media Literacy"
  • "Socio-economic Status"
  • "Academic Achievement Motivation"