پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس بهزیستی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی و حمایت اجتماعی در مدیران مدارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با تعیین پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس بهزیستی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی و حمایت اجتماعی در مدیران مدارس انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 400 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. در مطالعه حاضر از پرسشنامه‌های سلامت اجتماعی (کی‌یز، 1998)، بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989)، رفتار شهروندی سازمانی (اورگان و کانوسکی، 1996) و حمایت اجتماعی (زیمت و همکاران، 1988) استفاده شد. داده‌ها با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان در نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بهزیستی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی در مدیران مدارس ارتباط مثبت و معنادار داشتند. همچنین، متغیرهای بهزیستی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی و حمایت اجتماعی توانایی پیش‌بینی معنادار سلامت اجتماعی آنان را داشتند (01/0P<). بر اساس نتایج برای بهبود سلامت اجتماعی مدیران مدارس می‌توان برنامه‌هایی بر اساس بهزیستی روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی و حمایت اجتماعی آنها طراحی و اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the social health based on psychological well-being, organizational citizenship behavior and social support in school managers

نویسنده [English]

  • Parenaz Banisi
Assistant Professor Department of Psychology and Counseling, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aimed to determine predicting the social health based on psychological well-being, organizational citizenship behavior and social support in school managers. This study was a cross-sectional from type of correlation. The research population was all school managers of Tehran city in 2019-20 academic years. The research sample was 400 people who were selected by multistep cluster sampling method. In present study used from the questionnaires of social health (Keyes, 1998), psychological well-being (Ryff, 1989), organizational citizenship behavior (Organ & Kanovsky, 1996) and social support (Zimet & et al, 1988). Data analyzed by methods of Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter model in SPSS-22 software. The results showed that psychological well-being, organizational citizenship behavior and social support had a positive and significant relationship with social health in school managers. Also, the variables of psychological well-being, organizational citizenship behavior and social support significantly could predict their social health (P<0/01). Based on the results to improve social health in school managers can design and implement programs based on their psychological well-being, organizational citizenship behavior and social support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social health
  • psychological well-being
  • Organizational Citizenship Behavior
  • social support
  • School managers