اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر مسئولیت‌پذیری، کارکرد اجتماعی و حل مساله در زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر مسئولیت‌پذیری، کارکرد اجتماعی و حل مساله در میان زنان سرپرست خانوار انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی شهر اهواز در فصل پاییز سال 1397 بودند. از میان اعضای جامعه 50 نفر پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 25 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش آموزش مهارت‌های ارتباطی آموزش دید. ابزارهای پژوهش خرده‌مقیاس مسئولیت‌پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (گاف، 1964)، خرده‌مقیاس کارکرد اجتماعی پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلیر، 1979) و پرسشنامه حل مساله (هپنر، 1988) بودند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری با نرم‌افزار SPSS-20 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر مسئولیت‌پذیری، کارکرد اجتماعی و حل مساله تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش مهارت‌های ارتباطی به‌طور معنی‌داری باعث بهبود مسئولیت‌پذیری، کارکرد اجتماعی و حل مساله در زنان سرپرست خانوار شد (001/0>P). بر اساس نتایج توصیه می‌شود که روانشناسان بالینی و درمانگران در ارائه خدمات روانشناختی از روش آموزش مهارت‌های ارتباطی در کنار سایر روش‌های آموزشی برای بهبود سلامت به‌ویژه بهبود مسئولیت‌پذیری، کارکرد اجتماعی و حل مساله زنان سرپرست خانوار استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of communication skills training on responsibility, social function and problem solving among women headed households’ welfare of Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Zahra Teymoori 1
  • Jahangir Mirzavandi 2
1 MA Student of Clinical Psychology, Department of Psychology, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran
چکیده [English]

This research aimed to determine the effectiveness of communication skills training on responsibility, social function and problem solving among women headed households. This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation was a quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The research population was women headed households’ welfare office Ahvaz city in autumn season 2018 year. Among numbers of population 50 people after considering the criteria for entering the study were selected by available sampling method and randomly replaced into two experimental and control groups (each group 25 people). The experimental group trained 10 sessions of 90 by communication skills training method. The instruments research was the responsibility subscale of California psychological questionnaire (Gough, 1964), social function subscale of general health questionnaire (Goldberg & Hillier, 1979) and problem solving questionnaire (Heppner, 1988). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance method with SPSS-20 software. The findings showed that there was a significant difference between the responsibility, social function and problem solving. In the other words, communication skills training significantly led to improve responsibility, social function and problem solving in women headed households (P<0/001). Based on the results, it is suggested that clinical psychologists and therapists in providing psychological services used from communication skills training method to improve their health, especially improve responsibility, social function and problem solving of women headed households.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills training
  • responsibility
  • social function
  • problem solving
  • women headed households