تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازبود.نمونه پژوهش شامل60 نفر(30نفر گروه آزمایش و30نفر گروه گواه)بود. که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و سپس به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. طرح پژوهشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بوداز هردو گروه براساس پرسشنامه اضطراب اجتماعی ماتیک و کلارک (1998) و سازگاری اجتماعی مظاهری (1385) و پرسشنامه سلامت روان SCL-90. پیش آزمون به عمل آمد .و گروه آزمایش 8جلسه90 دقیقه ای در معرض متغیر مستقل (هوش هیجانی) قرار گرفتند سپس از هردو گروه پس آزمون به عمل آمد و یک ماه بعد نیز پیگیری انجام شد.برای تحلیل داد ه ها از تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. نتایج به دست آمده در سطح معنی داری05/0 نشان دادند که آموزش هوش هیجانی در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش سازگاری اجتماعی و سلامت روانی در گروه آزمایش شده است. نتایج پیگیری نشان داد که تفاوت ها در نمرات پیگیری اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و سلامت روانی مربوط به تداوم تاثیر آموزش هوش هیجانی (عضویت گروهی) می باشد.
کلمات کلیدی: هوش هیجانی، اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی، سلامت روانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of training of emotional intelligence on social anxiety, social adaptability, and mental health of students of Azad University of Ahvaz

نویسنده [English]

  • Masoumeh Naderi De Sheikh
Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of emotional intelligence training on social anxiety, social adjustment and mental health of students of Ahvaz Islamic Azad University. The study population included 60 (30 experimental and 30 control group). They were selected by simple random sampling and then randomly assigned to two experimental and control groups. A pre-test and post-test study design with a control group of both groups based on Matak and Clark social anxiety inventory (1998) and Mazaheri social adjustment (2006) and SCL-90 mental health questionnaire. A pretest was performed. The experimental group was subjected to 8 independent 90-minute sessions (emotional intelligence). Then, they were followed by both groups and one month later. A multivariate covariance analysis Manku). The results showed that the educational self-regulation strategies in the experimental group compared to the control group mean reduced social anxiety and increased social adjustment and mental health in the experimental group. Follow-up results showed that differences in follow-up scores of social anxiety, social adjustment and mental health related to the continuation of the effect of emotional intelligence training (group membership).
Keywords: Emotional Intelligence, Social Anxiety, Social Adjustment, Mental Health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • Social anxiety
  • social adjustment
  • mental health