رابطۀ علّی تاب‌آوری و نیازهای روان‌‎شناختی‌ با سلامت روانی با نقش میانجی عملکرد خانواده در مادران دارای کودکان استثنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشگاه علوم تحقیقات اهواز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطۀ علّی تاب‌آوری و نیازهای روان‌‎شناختی با سلامت روانی با نقش میانجی عملکرد خانواده در مادران دارای کودکان استثنایی در شهر اهواز بود. به این منظور 100 مادر دارای کودک استثنایی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه های سلامت روانی SCL-25 (1973)، تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)، نیازهای روان‌‎شناختی دسی و رایان (2000) و عملکرد خانواده مک ماستر (1983) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب‌آوری با سلامت روانی و همچنین بین نیازهای روان‌‎شناختی‌ با عملکرد خانواده(p<0.01) و بین عملکرد خانواده با سلامت روانی رابطۀ مستقیم وجود داشت (p≤ 0.05). اما بین نیازهای روان‌‎شناختی‌ با سلامت روانی و همچنین بین تاب‌آوری با عملکرد خانواده در مادران دارای کودکان استثنایی رابطۀ مستقیم وجود نداشت (p>0.05). بین تاب‌آوری با سلامت روانی با نقش میانجی عملکرد خانواده در مادران دارای کودکان استثنایی رابطۀ غیرمستقیم وجود داشت (p≤ 0.05). اما بین نیازهای روان‌‎شناختی‌ با سلامت روانی با نقش میانجی عملکرد خانواده در مادران دارای کودکان استثنایی رابطۀ غیرمستقیم وجود نداشت (p>0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causal relationship between resilient and psychological needs with mental health with the mediating role of family function in mothers with exceptional children

نویسندگان [English]

  • Maryam Nasiri 1
  • saeed bakhtiar pour 2
1 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate The causal relationship among resilient and psychological needs with mental health with the mediating role of family function in mothers with exceptional children. For this purpose, 100 mothers with exceptional children were selected as sample. To collect the data, questionnaires such as mental health SCL-25, Conner & Daveedson resilient, Desi & Ryan psychological needs, & McMaster family function were used. For data analysis, the path analysis method was used. The results showed that there was a direct relationship between resilient with mental health & between psychological needs with family function at p<0.01, & there was a direct relationship between psychological needs with mental health & between resilient with family function was not significant at p>0.05. there was a direct relationship between family function with mental health p≤ 0.05, among resilient with mental health meditore role family function was significant p≤ 0.05, but, there was no direct relationship among psychological needs with mental health meditore role family function p>0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Resilient
  • psychological needs & family function