پیش‌بینی تمایل به طلاق بر اساس نیاز به عشق و بقا، آگاهی جنسی و کمال‌گرایی جنسی در زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی تمایل به طلاق بر اساس نیاز به عشق و بقا، آگاهی جنسی و کمال‌گرایی جنسی در زوجین متقاضی طلاق بود. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش زوجین متقاضی طلاق شهر اصفهان در سال‌های 98-1397 بودند. نمونه پژوهش 670 نفر بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از زیرمقیاس‌های عشق و بقا از مقیاس نیازهای اساسی روان‌شناختی (سالاری و صاحبی، 1383)، مقیاس آگاهی جنسی (اسنل و همکاران، 1991)، زیرمقیاس کمال‌گرایی جنسی از سیاهه باروهای ارتباطی (ایدلسون و اپستاین، 1982) و پرسشنامه محقق‌ساخته تمایل به طلاق استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که نیاز به عشق و آگاهی جنسی با تمایل به طلاق رابطه منفی و معنادار و کمال‌گرایی جنسی با تمایل به طلاق رابطه مثبت و معنادار داشتند (05/0P). همچنین، نیاز به عشق، آگاهی جنسی و کمال‌گرایی جنسی به‌طور معناداری توانستند 3/13 درصد از تغییرات تمایل به طلاق در زوجین متقاضی طلاق را پیش‌بینی کنند (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting divorce tendency based on need to love and survival, sexual awareness and sexual perfectionism in couples divorce applicant

نویسندگان [English]

  • Faizollah Rahimi 1
  • Hamid Atashpour 2
  • Mohsen Golparvar 2
1 PhD student of Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of present research was predicting divorce tendency based on need to love and survival, sexual awareness and sexual perfectionism in couples divorce applicant. This study was cross-sectional from type of correlation. The Research population was couples divorce applicant of Isfahan city in 2018-19 years. The research sample was 670 people who were selected by available sampling method. To collect data used from subscales of love and survival from basic psychological needs scale (Salari & Sahebi, 2004), sexual awareness scale (Snell & et al, 1991), subscale of sexual perfectionism from relationship beliefs inventory (Edelson & Epstein, 1982) and researcher-made divorce tendency questionnaire. To analyze the data used from methods of Pearson correlation and multiple regression with enter model in SPSS software version 22. The findings showed that the need to love and sexual awareness had a negative and significant relationship with the tendency to divorce and sexual perfectionism had a positive and significant relationship with the tendency to divorce (P0/05). Also, need to love, sexual awareness and sexual perfectionism significantly were able to predict 13/3% of the changes in tendency to divorce in couples divorce applicant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce tendency
  • need to love
  • need to survival
  • sexual awareness
  • sexual perfectionism