تحلیل کانونی نگرش به خلاقیت و هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی و عملکرد اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه نگرش به خلاقیت و هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی و عملکرد اجتماعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی بود . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 98-تشکیل دادند. به منظور انجام این پژوهش تعداد 250 نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش: مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (2001) ، مقیاس ارزیابی خلاقیت شیفر (1991) ، مقیاس عملکرد اجتماعی/ انطباقی کودک و نوجوان پرایس و همکاران (2004) ، و عملکرد تحصیلی توسط معلمان برحسب وضعیت کارنامه تحصیلی دانش آموزان اندازه‌گیری شد. در این پژوهش داده‌ها با روش تحلیل کانونی به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 23 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نگرش به خلاقیت با عملکرد تحصیلی (01/0>P) و عملکرد اجتماعی (05/0>P) رابطه مثبت و معنی دار دارد. رابطه هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی (01/0>P) و عملکرد اجتماعی (01/0>P) نیز مثبت و معنی دار است. همچنین بین نگرش به خلاقیت و هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی و عملکرد اجتماعی رابطه کانونی قابل تفسیری وجود داشت. با توجه به اینکه متغیرهای پیش بین ویژه گی‌های فردی و متغیرهای ملاک ویژه گی‌های تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان را نشان می‌سنجد در یک تبیین کلی می‌توان گفت ویژه گی‌های فردی افراد و ترکیب هوش اجتماعی و خلاقیت به صورت کلی می‌تواند بروندادهای تحصیلی و اجتماعی آنها را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude to Creativity and Social Intelligence with Academic Performance and Social Performance of Elementary students: a focal analysis

نویسندگان [English]

  • mahboobe kamali 1
  • Parviz Askary 2
1 Department of Educational Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 . Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between attitude to creativity and social intelligence with academic performance and social performance in primary school students. The statistical population of this study consisted of all girl primary school students in Ahvaz in the 2019 academic year. To conduct this research, 250 students were selected by multi-stage cluster random sampling. Research tools: The Tromso's Social Intelligence Scale (2001) , the Scheffer's Creativity Assessment Scale (1991) , the Social / Adaptive Social Performance Scale of Price et al. (2004) , and academic performance were measured by teachers according to students' academic performance. In this study, the data were analyzed by the focal analysis method by SPSS software version 23. The results showed that the attitude towards creativity has a positive and significant relationship with academic performance (P <0.01) and social performance (P <0.05). The relationship between social intelligence and academic performance (P <0.01) and social performance (P <0.01) is also positive and significant. There was also an interpretable central relationship between attitudes toward creativity and social intelligence and academic performance and social performance. Given that the predictor variables of individual characteristics and the variables of students' academic and social characteristics are measured in a general explanation, we can say that the individual characteristics of individuals and the combination of social intelligence and creativity, in general, can be subdivided. Predict their education and social status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude to creativity
  • Social intelligence
  • Academic Performance
  • Social Performance