بررسی و مقایسه طرحواره‌های زیبایی شناختی در ارتباط با سن و جنسیت در نسل‌های 20 – 16 و 60 – 55 سال شهر تهران در سال 1398

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه سنجش و اندازه گیری. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های زیبایی شناختی افراد 20-16 با 60-55 سال بر اساس سن و جنست می‌باشد. روش این پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل تمامی مردان و زنان 60 – 55 و پسران و دختران 20-16 ساله شهر تهران در سال 1398 به تعداد 900000 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی از مناطق 22 گانه شهر تهران به تعداد 400 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته طرحواره‌های زیبایی شناختی مرتبط با سن و جنسیت (بهرامی و همکاران، 1397) استفاده گردید. روش آماری در این پژوهش آزمون T مستقل بود. یافته ها حاکی از تفاوت طرحواره‌های زیبایی‌شناختی در افراد 20 –16 و 60 –55 سال داشت. طرحواره های زیبایی (962/7F=، (P<0/05)، معیارهای زیبایی (867/18F=، (P<0/05)، چهره و اعضای صورت (114/5F=، (P<0/05)، اندام (211/5F=، (P<0/05)، پوشاک و متعلقات (166/5F=، P<0/05). ). همچنین بین طرحواره های زیبایی شناختی افراد 20 –16 و 60 – 55 سال در هر دو جنس تفاوت معناداری وجود داشت. بین دختران و پسران نیز به جز معیارهای کلی زیبایی تفاوت معناداری وجود داشت. طرحواره های زیبایی (715/1F=، P<0/05))، معیارهای کلی زیبایی (217/9F=، P>0/05))، چهره و اعضای صورت (056/0F=، P<0/05)، اندام (336/0F=، P<0/05))، پوشاک و متعلقات (369/3F=، P<0/05).). بر اساس یافته‌های پژوهش می توان چنین نتیجه گیری کرد که علت تفاوت طرحواره‌های زیبایی شناختی افراد 16 تا 20 و 55 تا 60 در هر دو جنس این است که معیارهای زیبایی از نظر نوجوانان و جوانان باید منطبق با مد روز باشد و اصولاً این طرحواره در بین افراد با سنین پائین‌تر بیشتر از افراد مسن‌تر دیده می‌شود که این مساله می‌تواند ناشی از گسترش شبکه های اجتماعی و اینترنت در نسل جوان امروز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison and survay of aesthetic schemas in relation to age and gender in generations 16 -20 and 60 - 55 years in Tehran in 2019

نویسندگان [English]

  • Hadi Bahrami 1
  • Reza Sharifinia 1
  • Noorali Farrokhi 2
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Department of Assessment and Measurement , School of Education and Psychology , AllamehTabataba&amp;#039;i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to compare the aesthetic schemas of people aged 20-16 to 55-60 years based on age and gender. The method of this research was of comparative causal type. The statistical population included all men and women aged 55-60 and boys and girls aged 16-20 in Tehran in 2019 to 900,000 people who were selected using random cluster sampling method from 22 districts of Tehran to 400 people. Were. In this study, the researcher-made questionnaire of age and gender-related aesthetic schemas (Bahrami et al., 2018) was used. The statistical method of this research is independent T-test. The findings showed differences in aesthetics schemas in people aged 16-20 and 55-60 years. Beauty schemas (F=7/962, (P<0/05), Beauty Criteria (F=18/867, (P <0/05), Face and Face Members (F=5/114, (P<0/05), Limb (F=5 /211, (P <0/05), clothing and accessories (5 / 166, P <0/05).). Also between the aesthetic schemas of people aged 16-20 and 55-60 years in There is a significant difference between the two sexes, and there was a significant difference between girls and boys in addition to the general criteria of beauty. Beauty schemas (F=1.715, P<0.05), general criteria of beauty (F=9.217), P>0/05), face and facial organs (F= 0.056, P <0.05), limb (F= 0.336, P <0.05)), clothing and accessories (F= 3.369, P< 0/05). Based on the research findings, it can be concluded that the reason for the difference in the aesthetic schemas of 16 to 20 and 55 to 60 people in both sexes is that the beauty criteria in terms of adolescents and young people should be in line with fashion, and basically this Schemas are more common among younger people than older people, which could be due to the proliferation of social networks and the Internet in today's younger generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic schemas
  • age
  • gender