برازندگی مدل معادلات ساختاری احساس غربت براساس تاب‌آوری با میانجیگری سازگاری عاطفی و اجتماعی در دانشجویان غیر بومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مشاوره خانواده دانشگاه رازی

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی

چکیده

احساس غربت از مفاهیم مهم در ارتباط با دانشجویان غیربومی است که همواره متأثر ازعوامل مختلفی‌ می‌باشد. پژوهش‌حاضر با هدف بررسی‌ برازندگی مدل معادلات ساختاری احساس غربت براساس تاب‌آوری با میانجیگری سازگاری عاطفی و اجتماعی انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی غیر بومی دانشگاه محقق اردبیلی‌ در سال تحصیلی 96-1395 بودند که ۲45 نفر به ‌روش نمونه‌گیری غیر‌تصادفی سهمیه‌ای به ‌عنوان حجم ‌نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسش‌نامه‌ی احساس غربت(UHS)، پرسش‌نامه‌ی تاب‏آوری کانر و دیویدسون (CD-RIS) و مقیاس سنجش سازگاری بل (BAS) بود. داده‌ها با شاخص‌های فرآوانی، میانگین، انحراف معیار، آزمون‌ همبستگی پیرسون و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-25 و AMOS-24 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادکه مسیر‌های مستقیم تاب‌آوری به احساس غربت، تاب‌آوری به سازگاری عاطفی و اجتماعی، سازگاری عاطفی و اجتماعی به احساس غربت و مسیر غیرمستقیم تاب‌آوری به احساس غربت با میانجیگری سازگاری عاطفی و اجتماعی معنی‌دار بود. یافته‌های این پژوهش بر اهمیت نقش میانجیگری سازگاری عاطفی و اجتماعی در رابطه تاب‌آوری با احساس غربت تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The proprity of the Structural Equation Modeling of Homesickness Based Resilience with mediating of Emotional and Social Adjustment in Non-Native Students

نویسندگان [English]

  • Ayyob saqqezi 1
  • Seyed Mohsen Hojjatkhah 2
1 M.A student, Family Counseling Razi University
2 Assistant Professor of Counseling, Razi University
چکیده [English]

The homelessness is one of the important concepts related to non-native students, which is always affected by various factors. The purpose of this study was the Structural Equation Model Fitness of Homesickness Based Resilience with mediating of Emotional and Social Adjustment in Non-Native Students.The purpose of this study was fundamental and in terms of descriptive method of structural equation modeling. The statistical population included all non-native undergraduate students of Mohaghegh Ardabili University in the academic year 2017 that total of 245 people were selected by non-random sampling method as a sample size. Research tools were Utrecht Homesickness Scale (UHS), Conner and Davidson Resiliency Questionnaire (CD-RIS) and Bells adjustment Scale (BAS). Data were analyzed by Frequency index, mean, Standard Deviation, Pearson correlation test and structural equation modeling method in SPSS-25 and AMOS-24 software. The results showed that direct paths resilience to homesickness, resilience to emotional and social adjustment, emotional and social adjustment to homesickness, and indirect pathways to resilience to homesickness were mediating by emotional and social adjustment is significant. The results of this study emphasize the importance of mediating role of emotional and social adjustment in Relation between resilience and homesickness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • homesickness
  • resilience
  • Emotional and Social Adjustment