اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر شفافیت ارتباط زناشویی و میل به طلاق در زوج‌های متقاضی طلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استاد، پژوهشگاه مطالعات، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر شفافیت ارتباط زناشویی و میل به طلاق در زوج‌های متقاضی طلاق انجام شد. مطالعه حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش زوج‌های متقاضی طلاق استان البرز بودند که به مرکز مشاوره حامی خانواده در سال 1398 ارجاع داده شدند. نمونه پژوهش 20 زوج بودند که پس از بررسی ملاک‌های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای مهارت‌های ارتباط صمیمانه را آموزش دید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. داده‌ها با مقیاس‌های شفافیت ارتباط زناشویی (سعیدی‌فرد و همکاران، 1395) و میل به طلاق (رازبالت و همکاران، 1986) جمع‌آوری و در نرم‌افزار SPSS نسخه 20 با روش اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه باعث افزایش شفافیت ارتباط زناشویی و کاهش میل به طلاق در زوج‌های متقاضی طلاق و نتایج آموزش در مرحله پیگیری دو ماهه نیز حفظ شد (05/0P<). بر اساس نتایج استفاده از روش آموزش مهارت‌های ارتباط صمیمانه برای بهبود زندگی زوج‌های متقاضی طلاق به‌ویژه افزایش شفافیت ارتباط زناشویی و کاهش میل به طلاق توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of intimate relationship skills training on marital relationship transparency and divorce tendency in divorce seeking couples

نویسندگان [English]

  • Sara Moshtaghi 1
  • Aliasghar Asgharnejad Farid 2
  • Ghodsi Ahghar 3
1 PhD student of Counseling, Department of Counseling, Sciences and Researches Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Behavioral Sciences and Mental Health, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
3 Professor, Research Institute, Research and Educational Planning Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Present research aimed to determine the effectiveness of intimate relationship skills training on marital relationship transparency and divorce tendency in divorce seeking couples. Present study was a semi-experimental with a pretest, posttest and follow-up design with control group. The research community was divorce seeking couples of Alborz city referred to Hami Khanevadeh counseling center in 2019 year. The research sample was 20 couples who after reviewing the criteria for entering study were selected by purposive sampling method and randomly replaced into two equal groups. The experimental group trained intimate relationship skills for 8 sessions of 90 minutes and the control group didn’t received training. Data collected with the scales of marital relationship transparency (Saeedifard & et al, 2016) and divorce tendency (Rusbult & et al, 1986) and in the SPSS version 20 software analyzed by repeated measures method. The results showed that intimate relationship skills training led to increase marital relationship transparency and decrease divorce tendency in divorce seeking couples and training results were maintained in the two months follow-up stage (P<0/05). Based on the results the use of intimate relationship skills training method to improve the lives of divorce seeking couples, it is recommended to increase the marital relationship transparency and decrease the divorce tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intimate relationship skills
  • marital relationship transparency
  • divorce tendency
  • couples seeking divorce