بررسی رابطه جهت‌گیری هدف و اهمال‌کاری با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه جهت‌گیری هدف و اهمال‌کاری با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی انجام شد. طرح مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در سال تحصیلی 99-1398 بودند که بر اساس فرمول کوکران 303 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه‌های جهت‌گیری هدف (الیوت و مک‌گریگور، 2001)، اهمال‌کاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984)، فرسودگی تحصیلی (شافلی و همکاران، 2002) و انسجام تحصیلی و اجتماعی (ترنزینی و پاسکارلا، 1980) جمع‌آوری و با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos نسخه 24 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که جهت‌گیری هدف و اهمال‌کاری تحصیلی بر انسجام تحصیلی و اجتماعی و فرسودگی تحصیلی و انسجام تحصیلی و اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی تاثیر مستقیم و معنادار و جهت‌گیری هدف و اهمال‌کاری تحصیلی با میانجی انسجام تحصیلی و اجتماعی بر فرسودگی تحصیلی تاثیر غیرمستقیم و معنادار داشتند (05/0>P). با توجه به نتایج، برای کاهش فرسودگی تحصیلی می‌توان برنامه‌هایی بر اساس جهت‌گیری هدف، اهمال‌کاری و انسجام تحصیلی و اجتماعی طراحی و از طریق کارگاه‌های آموزشی اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship of goal orientation and procrastination with academic burnout with mediating role of academic and social integration

نویسندگان [English]

  • Nasrin Norouzi 1
  • Mahammad Mahammadipour 2
  • Hossein Mahdian 3
1 PhD Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

This research aimed to investigating the relationship of goal orientation and procrastination with academic burnout with mediating role of academic and social integration. The study design was cross-sectional from type of correlation. The study population was all nursing students of Bojnourd University of Medical Sciences in the academic year of 2019-2000, which based on Cochran's formula, 303 people were selected as a sample by multi-stage cluster sampling. Data collected with the questionnaires of goal orientation (Elliot & McGregor, 2001), academic procrastination (Solomon & Rothblum, 1984) academic burnout (Schaufeli & et all, 2002) and academic and social integration (Terenzini & Pascarella, 1980) and were analyzed by structural equation modeling method in Amos version 24 Software. The findings showed that goal orientation and academic procrastination on academic and social integration and academic burnout and academic and social integration on academic burnout had a direct and significant effect and goal orientation and academic procrastination with mediating of academic and social integration on academic burnout had an indirect and significant effect (p < 0.05). According to the results, to reduce academic burnout can be designed programs based on goal orientation, procrastination and academic and social integration and implemented through educational workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goal orientation
  • procrastination
  • academic burnout
  • academic and social integration