پیش‎بینی کیفیت زندگی از طریق مؤلفه‌های دلبستگی به والدین با واسطه‌گری شفقت به خود در دختران تحت‌مراقبت در مراکز نگهداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد آموزش ویژه، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ مؤلفه‌های دلبستگی به والدین با کیفیت زندگی دختران بی‎سرپرست و بد‎سرپرست و مطالعۀ نقش واسطه‎گری شفقت به خود بود. در این مطالعه سعی شد رابطه‎ متغیر شفقت به خود با کیفیت زندگی عملیاتی شود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع طرح‎های همبستگی به روش تحلیل مسیر بود . جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دختران بی‌‌سرپرست و بدسرپرست 19- 7 ساله بودند که در سال 1398 تعداد آنها در مراکز نگهداری شبانه‌روزی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران 450 نفر بود. تعداد افراد نمونه 241 نفر بود که طبق فرمول کوکران به روش نمونه‎گیری تصادفی ‎انتخاب شدند . ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه‎های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996)، دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987) و مقیاس شفقت به خود نف (2003) بود ند. اطلاعات جمع‎آوری شده با روش‌های آمار توصیفی، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‎افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که رابطۀ بین همۀ متغیرهای پژوهش رابطۀ خطی بوده است. از میان مؤلفه‏های دلبستگی به والدین، اعتماد به والدین هم به طور مستقیم و هم با واسطه‎گری شفقت به خود پیش‏بین مثبت کیفیت زندگی دختران بی‏سرپرست و بدسرپرست بود. از بین مؤلفه‌های شفقت به خود همانندسازی افراطی و انزوا به صورت معکوس پیش‎بین کیفیت زندگی بودند. یافته‌های این مطالعه همسو با پیشینۀ پژوهشی گویای اثرگذاری دلبستگی ایمن به والدین بر شاخص‎های کیفیت زندگی و تعامل آن با سازۀ شفقت به خود می‎باشد که ضمن دربرداشتن تلویحات بالینی می‏تواند در برنامۀ پیشگیری نیز کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Quality of Life through components of Attachment to Parents and Self-Compassion in girls under care in care centers

نویسندگان [English]

  • Maryam Sarempour 1
  • Bagher Ghobari Bonab 2
  • Fariborz Bagheri 3
1 Ph.D, Student of Department of Educational Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Special Education, Department of Psychology and Education of Exceptional children, Faculty of Psychology and Education Sciences , University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor of General Psychology, Department of General Psychology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The goal of this research, Investigating the Relationship between components of Attachment to Parents and Quality of Life of unattended and badattended girls and it was the study of the mediating role of Self- Compassion. In this study, the relationship between self-compassion and quality of life was tried. Research method, It is a descriptive and correlational design of path analysis. The statistical population of the study consisted of all unattended and badattended girls aged 7 to 19 years that in 2019 year the number of them in the detention centers under the supervision of Tehran Welfare Organization was 450. Utilizing the Cochran's formula, 241 person selected by random sampling. Tools used in the research were the World Health Organization Quality of Life group- BREF (WHO-QOL-BREF) (1996), The Inventory of Parent and Peer Attachment-Revised (IPPA-R) Armsden & Greenberg (1987) and the Self- Compassion Scale (SCS) of Neff (2003). The collected data were analyzed by descriptive statistics, analysis of variance, correlation coefficient and path analysis using SPSS and AMOS software. The results of analysis of variance showed that the relationship between all variables of the research is linear. Among the components of Attachment to Parents, Parental trust also directly and with the mediation of Self-Compassion the positive predictors of Quality of life for unattended and badattended girls were. Among the components of Self - Compassion, extreme Self-Esteem and isolation were inversely predictors of Quality of life. The findings of this study are in line with the research background It seems to have an effect on Safe Attachment to Parents On the indicators of Quality of life and its interaction with the Structure of Self- Compassion Which includes clinical implications It can also be used in prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment to parents
  • Self – Ccompassion
  • quality of life