مقایسه اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت های بین فردی بر تاب آوری دختران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تبریز

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد تبریز

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان و آموزش مهارت‌های بین فردی بر تاب آوری دختران انجام پذیرفت. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌ آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر آموزشکده فنی دخترانه ارومیه در مقاطع کاردانی و کارشناسی به تعداد 1200 نفر در سال تحصیلی 99- 1398 بود که 90 دانشجو به عنوان نمونه در سه گروه آزمایش 1، آزمایش2 و گروه کنترل براساس ملاک‌های ورود به مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش 1 و2 به مدت 18 جلسه 60 دقیقه‌ای آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. در ادامه جهت جمع‌آوری داده‌های موردنیاز از پرسشنامه تاب‌آوری کانر دیویدسون(2003) در بین سه گروه استفاده شد. داده‌های به دست آمده با بهره‌گیری از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر؛ میانگین، انحراف معیار، آزمون لون و تحلیل کوواریانس چند متغیری در محیط نرم افزار SPSS25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد آموزش‌های تنظیم هیجان و مهارت‌های بین فردی بر مؤلفه‌های تاب‌آوری دختران تأثیر دارد (05/0>P). همچنین مشخص گردید بین گروه آموزش تنظیم هیجان با آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر میزان تاب‌آوری و زیر مؤلفه‌های آن(اعتماد به غرایز و تحمل عاطفه منفی و کنترل) دختران تفاوت وجود دارد (05/0>P). ولی بین گروه آموزش تنظیم هیجان با آموزش مهارت‌های بین فردی بر میزان تاب آوری و زیرمؤلفه های آن (شایستگی فردی، پذیرش مثبت و تاثیرات معنوی) تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0>P). بنابراین می‌توان گفت با آموزش تنظیم هیجان و مهارت-های بین فردی می‌توان باورهای نامناسب و رفتارهای غیرمنطقی آنها را اصلاح کرد و با ایجاد شناخت هیجان‌ها و مهارتهای ارتباطی را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of emotion regulation training and interpersonal skills training on girls' resilience

نویسندگان [English]

  • Sahar Smaeili 1
  • alinagi aghdasi 2
  • amir panhah ali 3
1 ۱
2 1
3 1
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of emotion regulation training and interpersonal skills training on girls' resilience. The method of this research was quasi-experimental with post-test pretest design with control group. The statistical population of the study included all female students of Urmia Girls' Technical College in associate and bachelor degrees in the number of 1200 people in the academic year 1398-99. Were. Experimental groups 1 and 2 were trained for 18 sessions of 60 minutes and the control group did not receive any intervention. Connor-Davidson (2003) resilience questionnaire was used to collect the required data among the three groups. Data obtained using descriptive and inferential statistical methods such as; Mean, standard deviation, Leven test and multivariate analysis of covariance were analyzed in SPSS25 software. Findings showed that emotion regulation trainings and interpersonal skills have an effect on girls' resilience components (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excitement regulation
  • interpersonal skills
  • resilience
  • education
  • girls