معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق ّبر اساس عوامل خانوادگی و اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مشاوره استاد دانشگاه ازاد مرودشت

2 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران

3 استاد، گروه روان شناسی ، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین تحلیل تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق بر اساس مولفه های خانوادگی(وضعیت اقتصادی،درگیری تحصیلی والدین، فشارهای روانی)و عوامل اجتماعی( روابط با همسالان) انجام گرفت. نوع مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه اماری دانش آموزان پایه دهم با روش هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه شامل 400 دانش آموز (دختر و پسر) می باشد. در پژوهش حاضر، ادراک دانش آموزان از مشارکت و درگیری والدین در تحصیل ، به وسیله پرسشنامه مشارکت و درگیری والدین بر اساس مقیاس هور-دمپسی سنجیده شد.به منظور سنجش میزان فشارهای روانی در خانواده پرسشنامه هشت سؤالی استفاده گردید. برای اندازه گیری موقعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده از طریق گزارش دانش آموز در دو بخش تسهیلات زندگی براساس پرسشنامه مطالعه بین المللی تیمز و تحصیلات پدر ومادر بررسی شد. ارتباط ها ی اجتماعی کودکان بر اساس پرسشنامه السون بررسی شد. داده ها از دانش اموزان براساس میانگین معدل نوبت اول سال تحصیلی97-1396جمع اوری و برای دستیابی به تفاوت های گروهی و پیش بینی عضویت گروهی روش آماری تحلیل ممیز به کار رفت این تحلیل با روش همزمان صورت گرفت نتایج تحلیل داده ها نشان داد معادله تحلیل افتراقی دارای قدرت تفکیک بسیار بالایی جهت تفکیک دانش آموزان موفق از ناموفق بر اساس متغیر های تحصیلات والدین ، تسهیلات در خانواده ، فشار روانی و درگیری تحصیلی والدین می باشد. به عبارت دیگر، همبستگی میان متغیرهای مذکور با احتمال وجود موفقیت تحصیلی مثبت به دست آمد.
پژوهش حاضر از دو جنبه نظری و عملی حائز اهمیت است از جنبه نظری در پزوهشهای پیشین موفقیت و شکست تحصیلی به تفکیک بررسی شده است ولی در پزوهش حاضر با ارائه مدلی جدید در زمینه موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی که در آن توالی جدیدی از سازه های تاثیر گذار بر موفقیت (خانوادگی و اجتماعی)مد نظر قرار گرفته است سعی دارد با تبیین بیشتری از عوامل پیش بینی کننده موفقیت بدنه پژوهش های پیشین را تکمیل کند بنابراین سوال پژوهشی مطرح در این پژوهش عبارت است از : آیاعوامل خانوادگی و اجتماعی تبیین کننده معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic equation for successful and unsuccessful students based onfamily and social factors

نویسندگان [English]

  • zohre kiani
  • Nadereh Sohrabi 1
  • Soltanali Kazemi 2
  • Mohammad Kheyr 3
1 Marvdasht azad university, Marvdasht, Iran
2 Marvdasht azad university, Marvdasht, Iran
3 Shiraz university, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Abstract: The present study was an attempt to account for the diagnostic analysis of successful and unsuccessful students based on family factors (economic status, parental engagement, and psychological stress) and social factors (relationships with peers). The research is a correlational study. The population of the study consisted of 10th grade students who were selected through purposeful sampling. The sample consisted of 400 students. In the present study, students' perception of parental involvement and academic engagement was measured by a parental involvement questionnaire and the parental engagement was measured through the Hoover- Dempsey scale. An eight-item questionnaire was also used to measure the psychological stresses in the family. The socioeconomic status of family was measured through student reports on welfare facilities, based on the TIMSS international questionnaire and parents' education level. The social interactions of children were assessed using Alson's questionnaire. The student’s data were collected based on the mean value of their PGA during the academic year 1396-1397. Discriminant analysis was used to measure group differences and predict group membership. This analysis was carried out using the simultaneous method. The data analysis results showed that the discriminant analysis equation is can be used as a powerful tool to differentiate successful and unsuccessful students based on parental education, welfare facilities, stress, and parental engagement. In other words, the results showed that there is a positive correlation between variables and the probability of academic achievement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Achievement
  • student
  • Academic Performance
  • Family Factors
  • peer relationships