اثربخشی آموزش خودشفقتی ذهن آگاهانه با تاکید بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه مادران دارای کودک اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی آموزش برنامه خودشفقتی ذهنآگاهانه با تأکید بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه مادران دارای کودک اتسیم بود. مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران دارای کودک اتیسم انجمن اتیسم شهر کاشان سال 1398 بود. نمونه آماری شامل24 مادر دارای کودک اتیسم بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند و بهصورت تصادفی سازی از طریق قرعهکشی 12 مادر در گروه آزمایش و 12 مادر در گروه کنترل گمارش شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه در برنامه خودشفقتی ذهنآگاهانه با تاکید بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی شرکت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفتند. جهت سنجش طرحواره‌های ناسازگار اولیه از پرسشنامه فرم کوتاه یانگ استفاده شد و آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌کاربرده شد. یافتهها نشان داد که آموزش خودشفقتی ذهنآگاهانه با تأکید بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی در تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه مادران دارای کودک اتیسم تاثیرمعنادار داشت (001/0 p≤). بنابراین، نتیجه گرفته میشود که آموزش برنامه در تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه مادران دارای کودکان اتسیم مؤثر بوده است.جهت سنجش طرحواره‌های ناسازگار اولیه از پرسشنامه فرم کوتاه یانگ استفاده شد و آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌کاربرده شد. یافتهها نشان داد که آموزش خودشفقتی ذهنآگاهانه با تأکید بر سبک زندگی اسلامی-ایرانی در تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه مادران دارای کودک اتیسم تاثیرمعنادار داشت (001/0 p≤). بنابراین، نتیجه گرفته میشود که آموزش برنامه در تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه مادران دارای کودکان اتسیم مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindful Self-compassion Training with Focus on Islamic-Iranian Life Style on Family Function Mothers of Children with Autism

نویسندگان [English]

  • Ghasem Abdollahi 1
  • parviz sharifidaramadi 2
  • Mahdi Ghodrati Mirkohi 3
  • samira vakili 1
1 دانشجو دکترا
2 استاد تمام گروه روان شناسی کودکان استثنایی
3 P.h.D.health psychology. Assistant Professor, Department of Psychology Payame Noor University, Tehran, Iran .
چکیده [English]

Abstract
The aim of the present study was to determine the Effectiveness of Mindful Self-compassion Training with Focus on Islamic-Iranian Life Style on the Modification of early maladaptive schema of Mothers of Children with Autism.This was a quasi-experimental study. The statistical population of the study was all mothers of children with autism who were registered in the Autism Association of Kashan in 2019. The statistical sample included 24 mothers who that purposeful sampling method to participate in the study. They were randomly assigned into two groups (12 mothers in the experimental group and 12 mothers in the control group). The experimental group participated in the training for 8 sessions and the control group was placed on a waiting list for training. To assess the early maladaptive schema, the Young questionnaire was used. To analysis the data Analysis of the variance with repeated measures was used. The results showed that Mindful Self-compassion with focus on Islamic-Iranian life style training had a significant impact in modulating the early maladaptive schema in mothers of children with Autism (p≤ 0/001). Therefore, it is concluded that the program training was effective in Modification of early maladaptive schema of mothers with autistic children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindful Self-compassion
  • Islamic-Iranian Life Style
  • early maladaptive schema
  • mothers
  • Autistic Child