تدوین مدل پیش‌بینی اضطراب رقابتی ورزشکاران تیم‌های ملی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان با میانجی‌گری سرسختی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار ، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مدل پیش‌بینی اضطراب رقابتی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان با در نظر گرفتن نقش میانجی سرسختی در ورزشکاران تیم‌های ملی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران تیم‌های ملی انفرادی و تیمی در سال 1398 بودند. تعداد افراد نمونه 300 ورزشکار بود که بر اساس ملاک‌های ورود و خروج پژوهش و به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سرسختی کوباسا (1989)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی (2006) و مقیاس اضطراب رقابتی مارتنز و همکاران(1990) بودند. داده‌های گردآوری شده با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که مدل پیش‌بینی اضطراب رقابتی بر اساس راهبردهای تنظیم هیجان با در نظر گرفتن نقش میانجی سرسختی بر اساس داده‌های تجربی از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین اثر مستقیم و غیرمستقیم تنظیم هیجان بر اضطراب رقابتی ورزشکاران مورد تأیید قرار گرفت (p <0.05). هم‌چنین سرسختی به طور مستقیم بر اضطراب رقابتی ورزشکاران اثرمی‌گذارد (p <0.05). نتایج نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجان به‌طور معناداری، با اضطراب رقابتی رابطه‌ی دارند و راهبرد باز ارزیابی به صورت منفی و راهبرد بازداری به صورت مثبت تغییرات هر یک از ابعاد اضطراب رقابتی را تبیین می‌کنند در مجموع نتایج حاکی از آن بود که راهبردهای تنظیم هیجان نقش مؤثری در ابعاد اضطراب رقابتی ایفاء می‌کنند و سطوح اضطراب تکواندوکاران متناسب با این راهبردها می‌باشد. تبیین چرایی وجود رابطه‌ی معنادار بین تنظیم هیجان و اضطراب رقابتی، منوط به در نظر گرفتن مؤلفه‌های این متغیرهاست. خود مدیریتی، به عنوان یکی از مؤلفه‌های تنظیم هیجان، نشانگر میزان توانایی فرد برای مدیریت رفتارهایش در موقعیت‌های مختلف می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the model of predicting competitive anxiety based on emotion regulation by considering the mediating role of psychological hardiness in national team athletes

نویسندگان [English]

  • Mitra Naghipour ghezeljeh 1
  • Javad Khalatbari 2
  • Shohreh Ghorban Shiroudi 3
  • Taher Tizdast 4
1 PhD student counseling , Department of Psychology and counseling , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran
2 Associate Professor ، Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran
3 Associate Professor، Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University , Tonekabon , Iran
4 Assistant Professor، Department of Psychology , Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the model of predicting competitive anxiety based on emotion regulation by considering the mediating role of psychological hardiness in national team athletes. The research method was descriptive and structural modeling of structural equations. The statistical population in this study included all athletes of individual and team national teams in 2019. The sample number was 300 athletes who were selected based on the criteria of entry and exit of the research and available. The research tools included the Cubasa Hardiness Questionnaire (1989), the Garnefsky Emotional Cognitive Regulation Questionnaire (2006), the Competitive Anxiety Scale of Martens et al. (1990), and the Questionnaire. The collected data were analyzed by structural equation modeling method. The results of data analysis showed that the model of predicting competitive anxiety based on emotion regulation strategies has a favorable fit considering the role of hardiness mediation based on experimental data. Also, the direct and indirect effect of emotion regulation, resilience and mindfulness on competitive anxiety of athletes was confirmed (p <0.05). Hardiness also directly affects athletes' competitive anxiety (p <0.05). The results showed that emotion regulation strategies are significant, with competitive anxiety in relation to them and open strategy in the negative and inhibition strategy in the form of positive changes in each of the items that are called anxiety, if the results from the journal Indicate that they play an effective role in the dimensions of competitive anxiety, and that the taekwondo anxiety levels of anxiety are commensurate with these strategies. Explaining why there is a significant relationship between emotion regulation and competitive anxiety depends on considering the components of these variables. Self-management, as one of the components of emotion regulation, indicates the ability of a person to manage his behaviors in different situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitive anxiety
  • emotion regulation
  • psychological hardiness