اثربخشی ارائه محرک‌های رنگی بر حل مساله اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی ارائه محرک‌های رنگی بر حل مساله اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهر بیرجند در سال تحصیلی 98-1397 بودند. از میان اعضای جامعه تعداد 154 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در هفت گروه مساوی 22 نفری جایگزین شدند. هر یک از هفت گروه تحت یکی از محرک‌های رنگی قرمز، زرد، سبز، آبی، صورتی، آبی کم‌رنگ (شش گروه آزمایش) و سفید (یک گروه کنترل) قرار گرفت. برای اندازه‌گیری حل مساله اجتماعی از پرسشنامه حل مساله اجتماعی (دزوریلا و همکاران، 2002) و برای اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی از معدل ترم اول و دوم دانش‌آموزان استفاده شد. داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی شفه در نرم‌افزار SPSS-23 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر هر دو متغیر حل مساله اجتماعی و پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت (001/0p <). به عبارت دیگر، در متغیر حل مساله اجتماعی تاثیر محرک‌های رنگی سبز، آبی و صورتی از رنگ‌های قرمز، زرد، آبی کم‌رنگ و سفید بیشتر و بین سایر گروه‌ها تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین، در متغیر پیشرفت تحصیلی تاثیر محرک‌های رنگی زرد، آبی، صورتی و آبی کم‌رنگ از رنگ‌های قرمز و سفید بیشتر و بین سایر گروه‌ها تفاوت معناداری وجود نداشت. با توجه به یافته‌ها، استفاده از محرک‌های رنگی برای بهبود حل مساله اجتماعی و پیشرفت تحصیلی به معلمان توصیه می‌شود. بنابراین، استفاده از محرک‌های رنگی برای بهبود حل مساله اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of providing color stimuli on social problem solving and academic achievement of students

نویسندگان [English]

  • Shadi Talok 1
  • Majid Zargham Hajebi 2
  • Ghasem Ahi 3
1 PhD Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Present study aimed to determine the effectiveness of providing color stimuli on social problem solving and academic achievement of students. This study was semi-experimental with pre-test and post-test design of multi-group with control group. The research population was female third grade elementary school students in Birjand city in the academic year of 2018-19. From among the members of the community, 154 people were selected by available sampling method and randomly replaced in seven equal groups of 22 people. Each of the seven groups was subjected to one of the color stimuli of red, yellow, green, blue, pink, light blue (six experimental groups) and white (one control group). To measure social problem solving was used from the questionnaire social problem solving (D’Zurilla & et al, 2002) and to measure academic achievement was used from the first and second semester average of students. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance method and Scheffe post hoc test in SPSS-23 software. The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of both variables of social problem solving and academic achievement (p < 0/001). In the other words, in social problem solving variable, the effect of green, blue and pink color stimuli was more than red, yellow, light blue and white colors and there was no significant difference between other groups. Also, in academic achievement variable, the effect of yellow, blue, pink and light blue color stimuli was more than red and white colors and there was no significant difference between other groups. According to the findings, the use of color stimuli to improve social problem solving and academic achievement is recommended to teachers. Therefore, the use of color stimuli to improve social problem solving and academic achievement is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • color stimuli
  • social problem solving
  • Academic Achievement
  • Students