تاثیر زوج درمانی راه‌حل محور بر سازگاری زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سلامت اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر زوج درمانی راه‌حل محور بر سازگاری زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سلامت اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق بود. روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد در سال 1399 بودند. از میان اعضای جامعه 30 زوج (60 نفر) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مساوی شامل گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 7 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش زوج درمانی راه‌حل محور دریافت کرد و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش قرار گرفت. ابزارهای پژوهش، مقیاس سازگاری زناشویی (باسبی و همکاران، 1995)، سیاهه کیفیت روابط زناشویی (راست و گولومبوک، 2010) و پرسشنامه سلامت اجتماعی (کی‌یز، 1998) بودند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر هر سه متغیر سازگاری زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سلامت اجتماعی تفاوت معنی‌داری داشتند. به عبارت دیگر، روش زوج درمانی راه‌حل محور باعث بهبود سازگاری زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سلامت اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق شد (05/0p <). بر اساس نتایج، روانشناسان، درمانگران و متخصصان سلامت می‌توانند از روش زوج درمانی راه‌حل محور در کنار سایر روش‌های درمانی برای بهبود ویژگی‌های مرتبط با سلامت به‌ویژه بهبود سازگاری زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سلامت اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of solution focused couple therapy on marital adjustment, marital relationship quality and social health in divorce applicant couples

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadipour 1
  • Narges Shojaei KalateBali 2
  • Abolfazl Bakhshipour 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
2 PhD Student of Counselling, Department of Counselling, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

The aim of present research was determine the effect of solution focused couple therapy on marital adjustment, marital relationship quality and social health in divorce applicant couples. The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with an experimental and control groups. The research population was divorce applicant couples referred to counseling center of Mashhad city in 2020 year. From population 30 couples were selected by available sampling method and randomly replaced into two equal groups including the experimental and control groups. The experimental group 7 sessions of 90 minutes received solution focused couple therapy and control group replaced on the waiting list for training. The research instruments were marital adjustment scale (Busby and et all, 1995), marital relationship quality inventory (Rust and Golombok, 2010) and social health questionnaire (Keyes, 1998). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance method in SPSS version 19 software. The results showed that the experimental and control groups there were significantly different in terms of all three variables of marital adjustment, marital relationship quality and social health. In the other words, solution focused couple therapy led to improved marital adjustment, marital relationship quality and social health in divorced applicant couples (P <0.05). Based on the results, psychologists, therapists and health professionals can be use the solution focused couple therapy along with other treatment methods to improve health-related features, especially improving the marital adjustment, marital relationship quality and social health in divorced applicant couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • solution focused couple therapy
  • marital adjustment
  • marital relationship quality
  • social health
  • Divorce Applicant Couples