اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده، تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 گروه روان شناسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

3 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش. ایران

چکیده

زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین سرطان و اولین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است. سرطان پستان به نوعی از سرطان گفته می شود سرطان بر جنبه‌های متعدد و مختلف زندگی بیماران و حتی مراقبان و اطرافیان آنان تاثیر می‌گذارد زیرا این بیماری کیفیت زندگی ‌افراد را تغییر می‌دهد و آنها را مجبور به زندگی کردن با یک بار مضاعف می کند. هدف پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده، تصویر بدنی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود.
روش: بدین منظور در این پژوهش که یک طرح نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود، از میان زنان مبتلا به سرطان بیمارستان شهدای تجریش به صورت در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه گمارش شدند. گروهها قبل و بعد از آموزش با پرسشنامه های تصویر بدنی فیشر، استرس ادراک شده کوهن و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (فرم کوتاه) مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس انجام گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و کیفیت زندگی و استرس ادراک شده موثر بوده است.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که از درمان پذیرش و تعهد می توان به عنوان یک مداخله مستقل در کنار سایر روشهای درمانی برای کاهش استرس ادراک شده، بهبود کیفیت زندگی و تصویر بدنی زنان مبتلا به سرطان، استفاه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Perceived Stress, Body Image and Quality of Life in women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Zahra Jamshidifar 1
  • Sara Mohamadizadeh 2
  • javad khalatbari 3
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
2 International Kish Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
3 Department of Psychology, International Kish Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Cancer affects many different aspects of' patients' lives and even their caregivers and those around them because this disease changes people's quality of life and forces them to live with a double burden. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of of acceptance and commitment Therapy on perceived stress, body image and quality of life in women with breast cancer.
Method: The method of this research is semi experimental that was carried out by using a pre-test-post-test design with the control group. 30 women with cancer in Shohada-e-Tajrish Hospital were selected using convenience sampling and randomly assigned in two groups to the experimental and control group. The groups were tested before and after training with Fisher's body image questionnaire, Cohen's perceived stress scale and the World Health Organization quality of life (short form). Data analysis was performed using statistical method of analysis of covariance.
Findings: The findings showed that acceptance and commitment therapy was effective on body image, quality of life and perceived stress.
Conclusion: The results of this study show that acceptance and commitment therapy can be used as an independent intervention along with other therapies to reduce perceived stress, improve quality of life and body image of women with cancer.
Keywords: Commitment and Acceptance Therapy, Quality of Life, Perceived Stress, Body Image, Cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment and Acceptance Therapy
  • quality of life
  • perceived stress
  • body image
  • cancer