پیش بینی سبک های حل مسئله اجتماعی براساس ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 اموزش و پرورش

چکیده

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی پیش‌بینی سبک‌های حل مسئله اجتماعی بر اساس ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان بود. مطالعه حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه شهیدچمران در نیمسال اول تحصیلی 97-96 تشکیل دادند. 390 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. گردآوری داده ها از طریق مقیاس های سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران، (2007) با هنجاریابی بهادری خسروشاهی و همکاران (1391) میزان پایایی کل مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ 85/0، و سبک های حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران،(2002) با هنجاریابی مخبری، و همکاران (1389)، میزان پایایی کل مقیاس بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 85/0 گزارش شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS-18 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین جهت گیری مثبت به مسئله و حل مسئله منطقی با متغیرهای خودکارآمدی، امید، تاب آوری و خوش‌بینی رابطه معنادار مثبت، بین جهت گیری منفی به مسئله با خودکارآمدی، امید، تاب آوری و خوش‌بینی رابطه معنادار منفی، سبک تکانشگری/بی احتیاطی با خودکارآمدی رابطه معنادار منفی، سبک اجتنابی نیز با خودکارآمدی، امید، خوش‌بینی رابطه معنادار منفی داشت. همچنین به ترتیب جهت گیری مثبت به مسئله 32/. درصد، جهت گیری منفی 31/. درصد، سبک حل مسئله منطفی 47/. درصد، سبک تکانشگری/بی احتیاطی 22/. درصد، سبک اجتنابی 37/. توانستند تغییرات سرمایه روانشناختی دانشجویان را پیش بینی کنند ( 05/0p < ). می توان گفت افرادی که از سرمایه روانشناختی بالاتری برخوردارند توانایی بیشتری برای حل مسائل اجتماعی از خود نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigated the prediction of social problem solving styles based on the dimensions of psychological capital in students

نویسندگان [English]

  • majid saffarinia 1
  • mohsen zali zadeh 2
1 payamnoor
2 nurture
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the predictions of social problem solving styles based on the dimensions of psychological capital in students. The present study was a correlational section The statistical population of this study consisted of students studying at Shahid Chamran University in the first semester of the 2016-2017academic year. 500 people were selected using multi-stage cluster random sampling. Data collection through Lutans et al.'s psychological capital scales, (2007) with Khosroshahi et al.'s (2012) spring normative normativeness, overall reliability scale based on Cronbach's alpha of 0.85, and Dezurilla et al (2002) social problem solving styles, With informational standardization,mokhberi et al. (2010), the overall reliability of the scale based on Cronbach's alpha coefficient was reported to be 0.85. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression in SPSS-18 software. The findings showed a significant positive relationship between positive orientation to the problem and logical problem solving with the variables of self-efficacy, hope, resilience and optimism. The impulsive / careless style had a significant negative relationship with self-efficacy, and the avoidant style had a significant negative relationship with self-efficacy, hope, optimism. Also, in order of positive orientation to the issue of 32 /. Percentage, negative orientation 31/. Percentage, Problem Solving Style 47/. Percentage, impulsive / careless style 22 /. Percentage, avoidance style 37/. They were able to predict changes in students' psychological capital (P <0.05). It can be said that people with higher psychological capital are more able to solve social problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: psychological capital
  • Optimism
  • Self-efficacy
  • hope
  • resilience
  • social problem solving styles