مقایسه سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مراجعه کننده و غیر مراجعه کننده به فالگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

فالگیری یک سازه یا نوعی تولید اجتماعی و فرهنگی است که از گذشته تا کنون در جوامع وجود داشته است و در هر دوره متناسب با شرایط خاص تاریخی و اجتماعی همان دوره برای این پدیده معنا و کارکرد خاصی وجود داشته است. فالگیری امری محلی یا مختص به ایران نبوده، بلکه ماهیت جهانی به خود گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مراجعه کننده و غیر مراجعه کننده به فالگیر انجام شد. طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای و جامعه پژوهش شامل افراد مراجعه کننده به فالگیر در سال 1398 در شهر شیراز بود. حجم نمونه ۱۰۰ نفر شامل افراد غیرمراجعه کننده و مراجعه کننده به فالگیر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل دو پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسال (هازن و شیور، 1987) و حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران،1988) بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از آن بود که تفاوت میزان سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی بین گروه های مورد پژوهش، معنی دار بود. از میان ابعاد سبک های دلبستگی تفاوت دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا بین گروه های مورد پژوهش معنادار بود. نتایج نشان داد تفاوت نمرات حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دیگران بین گروه های مورد پژوهش معنادار بود. بنابراین می توان بیان داشت که سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی ادراک شده نقش موثری در مراجعه به فالگیر دارند و توجه به این دو متغیر به لحاظ تربیتی و بالینی اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of attachment styles, cognitive emotion regulation and perceived social support in people who approached a fortune teller and those who did not

نویسندگان [English]

  • elham Ghanbari
  • Banafsheh Omidvar
Islamic Azad University, Shiraz Branch
چکیده [English]

This study aimed to compare attachment styles and perceived social support in people who approached a fortune teller and those who did not. The research was causal-comparative study and the research population consisted of people referred to forger in year 1398 in Shiraz. The sample was 50 people who approached a fortune teller and 50 who didn’t that they were selected by using available sampling method. Research instruments included Adult Attachment Inventory (AAI) and Perceived Social Support (MSPSS). The validity and reliability for tow scales are satisfactory. To analyze data were used the analysis of variance method with SPSS-21 software. The results indicated that the difference between attachment styles and social support was significant between the groups. The difference between avoidant attachment, ambivalent attachment between the groups was significant. Other results showed that there was a significant difference between the scores of family social support and social support of other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • perceived social support
  • people who approached a fortune teller