پیش‌بینی سلامت اجتماعی دبیران بر اساس متغیرهای باورهای فراشناختی و احساس تنهایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 معلم

چکیده

چکیده
سلامت مفهومی چندبعدی است و سازمان جهانی بهداشت نیز به چهار بعد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی آن اشاره کرده است. سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل‌دهنده سلامت است. هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی سلامت اجتماعی دبیران بر اساس متغیرهای باورهای فراشناختی و احساس تنهایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مقطع متوسطه شهر آمل به تعداد 550 نفر بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 226 نفر و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برحسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه‏ سلامت اجتماعی کییز (2004)، باورهای فراشناخت ولز و کارترایت- هاتون (2004) و احساس تنهایی راسل، پیلوا و کورتونا (1980) استفاده شده است. پایایی آن‌ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 75/0، 78/0 و 82/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار 22- SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که بین باورهای فراشناختی با سلامت اجتماعی دبیران رابطه مستقیمی وجود دارد؛ اما بین احساس تنهایی و سلامت اجتماعی رابطه معکوسی وجود دارد. هم‌چنین باورهای فراشناختی توانست 3/16 درصد از تغییرات سلامت اجتماعی دبیران را پیش‌بینی نماید (05/0< sig)؛ اما احساس تنهایی قادر به پیش‌بینی سلامت اجتماعی دبیران نیست؛ بنابراین توصیه می‌شود جهت افزایش سلامت اجتماعی در دبیران کیفیت باورهای فراشناختی آنان را افزایش و از احساس تنهایی آنان جلوگیری نمود.
واژه‌های کلیدی: سلامت اجتماعی، باورهای فراشناختی، احساس تنهایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the social health of teachers based on the variables of metacognitive beliefs and loneliness

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Barimani 1
  • ali omran 2
1 Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran
2 -
چکیده [English]

The purpose of this study was to predicting the social health of teachers based on the variables of metacognitive beliefs and loneliness. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted 550 of teachers of the Secondary School of Amol. The statistical sample was 226 participants that determined by the using Krejcy and Morgan table, and selected by stratified random sampling according to gender. The instrument for collecting data was three questionnaires of social health Keyes (2004), metacognitive beliefs Wells & Cartwright-Hatton (2004) and loneliness Russell, Peplau & Cutrona (1980). Their reliability was calculated to 0.75, 0.78 and 0.82 respectively by the use of Cronbach’s Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation coefficient and multiple regressions were used to analyze the data in SPSS-22 software. The results indicated that there is a positive and significant correlation between social health and metacognitive beliefs. But there is a reverse relationship between loneliness and social health. Also, metacognitive beliefs were able to predict 16.3% of teachers' social health changes (p < 0.05). But feeling lonely cannot predict the social health of teachers. Therefore, it is recommended to increase the quality of their metacognitive beliefs and prevent their sense of loneliness in increasing teachers' social health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social health
  • Metacognitive beliefs
  • loneliness