اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر انسجام روانی و آشفتگی زناشویی در خانواده‌های دارای اختلاف شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر انسجام روانی و آشفتگی زناشویی در خانواده‌های دارای اختلاف شهر کرمانشاه است. روش از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده‌های پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زوجین دارای اختلاف زناشویی مراجعه‌ کننده به مراکز مشاوره در سال 1398 می‌باشد. حجم نمونه بر اساس روش نمونه‌گیری در دسترس 30 زوج (گروه آزمایش 15 زوج، گروه کنترل 15زوج) برآورد شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی ویشمن و همکاران (2009)، پرسشنامه انسجام روانی فلنسبرگ و همکارانش 2006 می باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی جهت تفاوت میانگین بین گره‌ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌ها مورد تایید استاد راهنما مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برای آشفتگی زناشویی 83/0 و انسجام روانی 86/0 گزارش شد. نتایج نشان داد آموزش خودتنظیمی بر انسجام روانی و آشفتگی زناشویی در خانواده‌های دارای اختلاف شهر کرمانشاه اثربخش بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of self-regulatory education on psychological cohesion and marital turmoil in families with differences in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • shima parandin 1
  • payam seyedi 2
1 Assistant Professor Islamic Azad University, Islamabad Branch
2 Assistant Professor, Department of Psychology, West Islamabad Branch, Islamic Azad University, West Islamabad, Iran (Author in charge)
چکیده [English]

The aim of this study is the effectiveness of self-regulatory education on psychological cohesion and marital turmoil in families with differences in Kermanshah. The method is applied in terms of purpose and in terms of the method of collecting quasi-experimental research data of the pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of the study includes all couples with marital differences who referred to counseling centers in 1398. The sample size was estimated based on the available sampling method of 30 pairs (experimental group 15 pairs, control group 15 pairs). Research instruments include the Marital and Communication Disorder Screening Scale of Wischman et al. (2009), and the Flensberg et al. 2006 Mental Cohesion Questionnaire. Analysis of variance was used to analyze the data using two levels of descriptive statistics (percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics for mean difference between nodes. The validity of the questionnaires was confirmed by the tutor. The reliability of the questionnaires through Cronbach's alpha test for marital turmoil was 0.83 and 0.86, respectively. The results showed that self-regulatory education was effective on psychological cohesion and marital turmoil in families with differences in Kermanshah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulatory education
  • psychological cohesion
  • marital turmoil