اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی بر باورهای معرفت شناختی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه روانشناسی، دانشکده ، تحصیلات تکمیلی ، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد نایین

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی بر باورهای معرفت‌شناختی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس آزمون با گروه کنترل بود. از میان دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم ناحیه 2 شهر قم در سال تحصیلی 98-1397 ، 40 نفر براساس ملاک-های ورود به مطالعه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی شومر (1990) و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989) بود. همچنین بر روی گروه آزمایش بسته آموزشی مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای اجرا شد اما گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی را دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss-19 از طریق روش تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد اسلامی بر باورهای روان‌شناختی و دو زیرمؤلفه‌های آن (توانایی ذاتی و یادگیری و یادگیری سریع) و بهزیستی روان‌شناختی و تمام زیرمؤلفه‌های آن (خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود) در دانش‌آموزان پسر تأثیر معناداری دارد (p≤0.05).

واژگان کلیدی: مهارت‌های زندگی، رویکرد اسلامی، باورهای معرفت‌شناختی، بهزیستی روان‌شناختی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training with Islamic Approach on Epistemological Beliefs and Psychological Well-Being of male students

نویسنده [English]

  • fateme sadat tabatabaeinejad
assistant professor, Department of Psychology, facultyof higher education, Islamic Azad University, NAEIN Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to definition the effectiveness of life skills training with Islamic approach on epistemological beliefs and psychological well-being of male students and the method is a semi-experimental research with pretest-posttest design with control group. second secondary school male students in Qom city in 2018-2019, 40 male students were selected based on the entry students available and randomly assigned in to one therapeutic group (with 20 people) and a control group (with 20 people).The data gathering tool was Schommer's epistemological beliefs (1990), Ryff psychological well-being questionnaire (1989). Also, in the experimental group, an educational package of life skills training with Islamic approach was implemented for 8 sessions of 90 minutes, however, the control group received no intervention. Data were analyzed using of spss19 and through single-variable and multivariate analysis of covariance. The findings showed that life skills training with Islamic approach have a significant effect on epistemological beliefs and only on two sub-components of it (the inherent ability of learning and learning fast) and on psychological well-being and all sub-components of it (autonomy, environmental mastery, personal growth, communication Positive affirmation with others, purposefulness in life and admission) of male students have a significant effect (p ≤0.05)
Key words: life skills, Islamic approach, epistemological beliefs, psychological well-being

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills
  • Islamic approach
  • epistemological beliefs
  • psychological well-being