اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تصویر بدنی در مبتلایان به سندرم روده تحریک‏پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی

2 گروه روانشناسی، واحدبوشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 دکترای روانشناسی تربیتی،استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بوشهر،بوشهر،ایران

4 دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی،دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،واحد بوشهر،ایران

چکیده

چکیده
هدف: یکی از بیماری‏هایی که همه ابعاد وجود انسان را تحت تأثیر قرار می‏دهد و علاوه بر ناتوانی‏ های جسمانی، پیامدهای اجتماعی و روان‏شناختی به ‏دنبال دارد، سندرم روده تحریک‏پذیر است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تصویر بدنی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش نیمه‏ آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی بیماران مرد مبتلا به سندرم روده تحریک‏پذیر مراجعه‏ کننده به بیمارستان میلاد شهر تهران در سال 98-1397 تشکیل داد. با روش نمونه ‏گیری در دسترس و مبتنی بر هدف تعداد 30 نفر انتخاب و به شیوه تصادفی ‏سازی در دو گروه مساوی 30 نفری جایگزین شدند. گردآوری داده‏ ها با کمک پرسشنامه باور غیرمنطقی (جونز، 1968) و پرسشنامه روابط چند بعدی بدن-خود (کش، 1997) انجام شد. داده ‏ها با کمک روش‏های آمار توصیفی (میانگین و انحراف‏ معیار)، آزمون‏های مربوط به رعایت پیش فرض‏های آماری و واریانس با اندازه‏ گیری مکرر با نرم‏ افزار آماری SPSS نسخه 26 تحلیل شد.
یافته‏ ها: نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین میانگین نمره کل باور غیرمنطقی و ابعاد آن و نمره کل تصویر بدنی و ابعاد آن در افراد سه گروه از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). این تفاوت در مرحله پیگیری سه ماهه نیز پابرجا بود (05/0>P).
نتیجه‏ گیری: یافته ‏های این مطالعه می‏تواند چشم‏انداز امیدوارکننده ‏ای از اثربخشی درمان ‏های موج سوم درمان شناختی-رفتاری بر سازه‏های روان‏شناختی مبتلایان به بیماری مزمن طبی به ویژه سندرم روده تحریک‏پذیر ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of commitment and admission approach on irrational belief and physical image in patients suffering from irritable bowel syndrom

نویسندگان [English]

  • Zohreh Ghafari Jahed 1
  • Naser Amini 2
  • ezat deyreh 3
  • Kamran Mirzaei 4
2 psychology , Islamic Azad University, Boushehr, Iran
3 psychology , Islamis Azad University, Boushehr , Iran
4 ISlamic Azad University , Boushehr , Iran
چکیده [English]

Irritable bowel syndrome is one of the diseases that affects all aspects of human existence and in addition to physical disabilities, has social and psychological consequences. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment approach on irrational beliefs and body image in patients with irritable bowel syndrome.
Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest, posttest and follow-up design with a control group. The statistical population of the study consisted of all male patients with irritable bowel syndrome referred to Milad Hospital in Tehran in 1397-98. By available and purpose-based sampling method, 30 people were selected and randomly replaced in two equal groups of 30 people. Data were collected using the Irrational Belief Questionnaire (Jones, 1968) and the Multidimensional Body-Self Relationship Questionnaire (Cache, 1997). Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), tests related to statistical presuppositions and repeated measures variance with SPSS statistical software version 26.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commitment and admission aproach
  • Irrational belief
  • physical image
  • Irritable Bowel Syndrom