پیش‌بینی اختلال نافرمانی مقابله‌ای بر اساس سبک‌های فرزندپروری، صفات شخصیتی و ویژگی کمال‌گرایی والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، آستارا، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی اختلال نافرمانی مقابله ای بر اساس سبک های فرزندپروری، صفات شخصیتی و ویژگی کمال گرایی والدین بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 7 تا 10 سال شهر تهران در سال تحصیلی 1398 بودند. تعداد 250 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه های علائم مرضی کودکان (گادو و اسپرافکین، 1994)، سبک های فرزندپروری (بامریند، 1991)، صفات شخصیتی نئو (مک کری و کاستا، 1992) و کمالگرایی (فراست و همکاران، 1990) بود. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای هر چهار پرسشنامه بالای 0.7 به‌دست آمد. همین‌طور از روایی محتوا به‌منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه‌ها به تأیید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه‌ها از طریق نرم افزار spss-22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد سبک فرزندپروری مستبدانه. 17% و روان آزرده خویی می تواند 24% به صورت مثبت و معنا دار، متغیر برون گرایی و سازش پذیری به ترتیب 19% و 23% به صورت منفی و معنادار، همچنین نگرانی درباره اشتباهات، شک درباره اعمال، انتقادگری والدینی و استانداردهای شخصی به ترتیب 13%، 24%، 34% و 28% به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی متغیر نافرمانی مقابله ای هستند (0.05>P). بنابراین بر اساس یافته های پژوهش حاضر، نافرمانی مقابله ای در کودکان با سبک های فرزندپروری، صفات شخصیتی و ویژگی کمال گرایی والدین رابطه دارد و می تواند توسط آن پیش بینی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Oppositional Defiant Disorder based on parenting styles, personality traits, and parental perfectionism traits

نویسندگان [English]

  • sadegh taghiloo 1
  • Roghayeh Abdolmohammadi 2
  • Mohsen Jadidi 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Astara Branch, Astara, Iran
2 Master of Psychology, Islamic Azad University, Shahr-e-Quds Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahr-e-Quds Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to predict Oppositional Defiant Disorder based on parenting styles, personality traits and perfectionist characteristics of parents. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population included all children aged 7 to 10 years in Tehran in the academic year 1398. 250 people were selected by available sampling. The research instruments were pediatric symptom questionnaires (Gadow and Sparfkin, 1994), parenting styles (Bamrind, 1991), neo-personality traits (McCray and Costa, 1992) and perfectionism (Frost et al. 1990). The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha method, the value of which was higher than 0.7 for all four questionnaires. Content validity was also used to test the validity of the questionnaire, for which the questionnaires were approved by the relevant experts. Data analysis was performed from questionnaires through spss-22 software in two descriptive and inferential sections (Pearson correlation coefficient, multiple regression). The results of data analysis showed authoritarian parenting style, 17% and psychoticism can be 24% positively and meaningfully, extroversion and adaptability variables 19% and 23% respectively negatively and meaningfully, as well as worry about mistakes, doubts about actions, parental criticism and personal standards. 13%, 24%, 34% and 28%, respectively, are able to positively and significantly predict the variable of confrontational disobedience (P <0.05). Therefore, based on the findings of the present study, Oppositional Defiant in children is related to parenting styles, personality traits and perfectionist characteristics of parents and can be predicted by it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oppositional Defiant
  • Parenting styles
  • Personality traits
  • perfectionism