مقایسه الگوی ارتباطی زوجین و حل مشکل خانواده در بین دانشجویان مرد متاهل حوزوی و دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 عضو هیئت علمی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

3 عضو هیئت علمی، دکتری تخصصی روانشناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه الگوی ارتباطی زوجین و حل مشکل خانواده در بین دانشجویان مرد متاهل حوزوی و دانشگاهی انجام شد. روش پژوهش علّی-مقایسه ای بود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش کلیه دانشجویان مرد متاهل حوزوی و دانشگاهی شهر قم نمونه ای به حجم 120 نفر (60 دانشجوی مرد متاهل حوزوی و 60 دانشجوی مرد متاهل دانشگاهی) و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های الگوی ارتباطی زوجین (کریستنسن و سالاوی، 1984) و حل مشکل خانواده (احمدی، 1382) استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای هر دو پرسشنامه بالای 7/0 به دست آمد. همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه ها به تأیید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS-V24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون های تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بین الگوی ارتباطی زوجین و مولفه های آن (ارتباط سازنده، ارتباط کناره گیری زن، مقیاس زن متوقع/مرد کناره گیر و مقیاس ارتباط اجتنابی) در بین دانشجویان مرد متاهل حوزوی و دانشگاهی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین حل مشکل خانواده در بین دانشجویان مرد متاهل حوزوی و دانشگاهی تفاوت معناداری یافت نشد. در مجموع اینطور می توان نتیجه گرفت که زوجینی که در فرآیند فرافکنی خانواده قرار می گیرند و به طور معمول در زمان بزرگسالی یا حتی قبل از آن، از راهبردهای مختلفی برای فرار از بند پیوندهای عاطفی حل نشده خانواده استفاده می کنند. که این راهبردها می تواند فاصله گرفتن فیزیکی از خانواده یا ایجاد موانع روانی مانند صحبت نکردن با یکی از اعضای خانواده باشد. زنان که برای بررسی مسائل خود از وجود دیگران استفاده نمی کنند انزوا و تنهایی بیشتری را احساس می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Communication Patterns of Couples and problem solving in the family among married seminary and university male students

نویسندگان [English]

  • Javad Alehabib 1
  • Davood Moeinan 2
  • Mehryar Anasseri 3
1 Master of Clinical Psychology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
2 Faculty member, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
3 Faculty member, PhD in Psychology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the communication pattern of couples and solve family problems among married seminary and university male students. The research method was causal-comparative. In order to achieve the research objectives, all married male seminary and university students in Qom were selected from a sample of 120 people (60 married male seminary students and 60 married male university students) by simple random sampling method. Couples' communication model questionnaires (Christensen and Salawi, 1984) and family problem solving (Ahmadi, 2003) were used to collect data. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method, the value of which was higher than 0.7 for both questionnaires. Content validity was also used to test the validity of the questionnaire, for which the questionnaires were approved by relevant experts. Analysis of data obtained from the questionnaires was performed through SPSS-V24 software in two descriptive and inferential sections (multivariate and univariate analysis of variance tests). The results showed that there was no significant difference between couples' communication pattern and its components (constructive relationship, female withdrawal relationship, expected female / retired male scale and avoidance relationship scale) among married seminary and university male students. The results also showed that there was no significant difference between solving the family problem among married male seminary and university students. Overall, it can be concluded that couples who are in the process of projecting family and usually in adulthood or even before, use different strategies to escape the unresolved emotional bonds of the family. These strategies can be physical distance from the family or creating psychological barriers such as not talking to a family member. Women who do not use the presence of others to investigate their issues feel more isolated and lonely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couples communication model
  • family problem solving
  • married seminary male students