مقایسه تاثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی(جرات‌ورزی، حل مساله و کنترل خشم) بر آمادگی به اعتیاد، پرخاشگری و تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد در دانش‌آموزان دختر پایه نهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، تعیین تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های زندگی ( جرات ورزی ، حل مساله و کنترل خشم ) بر آمادگی به اعتیاد ، پرخاشگری و تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد در دانش آموزان دختر پایه نهم شهر اهوازبود . روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی میدانی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود . جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه نهم شهر اهواز که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 60 نفر دختر انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه ( آزمایشی 1، 2 و گروه گواه) گمارده شدند . ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از : مقیاس آمادگی به اعتیاد، پرسشنامه نگرش سنج اعتیاد و مقیاس پرخاشگری اهواز . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار ) و آمار استنباطی( مانکوا، تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی بنفرونی ) استفاده شد . نتایج نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های زندگی تاثیر معنی داری بر کاهش آمادگی به اعتیاد، تغییر نگرش نسبت به مواد و کاهش پرخاشگری دانش آموزان داشته است . همچنین، آموزش مهارت های زندگی تاثیر معنی داری بیشتری نسبت به آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش آمادگی به اعتیاد، تغییر نگرش نسبت به مصرف مواد و پرخاشگری دانش آموزان داشته است. می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های زندگی به دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه، اعتیاد نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of social skills and life skills (Assertiveness, problem solving and anger control) on preparation for addiction, aggression and substance abuse in ninth grade female students

نویسندگان [English]

  • sasan bavi 1
  • Soheila Ostad Abbasi 2
1 Corresponding Author: Assistant professor of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to compare the effects of social skills training and life skills (assertiveness, problem solving and anger control) on addiction preparedness, aggression, and attitude toward substance use among 9th grade female students in Ahvaz. This study was a field trial with pre-test and post-test with control group. The statistical population of all the ninth grade female students of Ahwaz city were 60 girl students who were selected by multistage random sampling. The instruments used were: Addiction Preparation Scale, Addiction Attitude Questionnaire and Ahwaz Aggression Scale. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Mancova, one-way analysis of variance, and Bonferroni post hoc test) were used for data analysis. The results showed that social skills and life skills training had a significant effect on decreasing addiction readiness, changing attitudes towards drugs and decreasing aggression among students. Also, life skills training had a more significant impact than social skills training on decreasing drug readiness, changing attitudes toward substance use and aggression. It can be said that teaching social skills and life skills to students has a significant role in preventing social harm, especially addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social skills
  • Life skills
  • assertiveness
  • problem solving
  • anger control
  • Addiction readiness
  • aggression