اثربخشی آموزش ذهن آگاهی (هشیاری حضور) بر نگرش ناکارآمد و احساس اضطراب در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشجوی رشته روانشناسی عمومی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر نگرش ناکارآمد و احساس اضطراب در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی انجام شده است. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی مراجعه کننده به متخصصین زنان در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های شهرستان ملایر در سال 1396 به تعداد 200 نفر بود که از بین آنها از بین آنها 40 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به عنوان گروه نمونه و روش نمونه گیری تصادفی ساده برای گروه جایگزین انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از، پرسشنامه نگرش ناکارآمد (وایزمن و بک، 1978؛ به نقل از شکری و همکاران، 1394)، پرسشنامه اضطراب (بک و استر، 1988؛ به نقل از کاویانی و موسوی، 1387) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه و چند راهه تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد آموزش ذهن آگاهی بر کاهش احساس اضطراب در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی مؤثر است. اما بر نگرش‌های ناکارآمد در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی اثر معناداری نداشت. با توجه به یافته‌های پژوهش، چنین نتیجه گیری می‌شود آموزش ذهن آگاهی، نقش مهمی در کاهش اضطراب در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی دارد.ما بر نگرش‌های ناکارآمد در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی اثر معناداری نداشت. با توجه به یافته‌های پژوهش، چنین نتیجه گیری می‌شود آموزش ذهن آگاهی، نقش مهمی در کاهش اضطراب در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی دارد.چنین نتیجه گیری می‌شود آموزش ذهن آگاهی، نقش مهمی در کاهش اضطراب در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness training (presence awareness) on dysfunctional attitude and anxiety in women with premenstrual syndrome

نویسندگان [English]

  • Parviz Askary 1
  • Alireza Hidarie 2
  • fatemh khaleghi 3
1 Department of Psychology, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, IranAzad university of Ahvaz
2 Department of Psychology, Ahwaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
3 PhD student, Science and Research College Borujerd, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Improving the psychological characteristics of women with premenstrual syndrome can improve the level of psychosocial health. Therefore, this study aimed to evaluate the effectiveness of mindfulness training on dysfunctional attitude and anxiety in women with premenstrual syndrome. The research method was experimental with pre-test and post-test design with unequal control group. The statistical population of the present study was 200 women with premenstrual syndrome referred to gynecologists in clinics and hospitals of Malayer in 2018, of whom 40 were available using non-random sampling method. Were selected as the sample group and simple random sampling method for the alternative group. To measure the variables, the dysfunctional attitude questionnaire (Weisman and Beck, 1978; quoted by Shokri et al., 2015), the anxiety questionnaire (Beck and Esther, 1988; quoted by Kaviani and Mousavi, 2008) were used. Data were analyzed using one-way and multi-way analysis of covariance. The results of this study showed that mindfulness training is effective in reducing the feeling of anxiety in women with premenstrual syndrome. But it had no significant effect on dysfunctional attitudes in women with premenstrual syndrome. According to the research findings, it is concluded that mindfulness training has an important role in reducing anxiety in women with premenstrual syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • Dysfunctional attitude
  • mindfulness
  • Premenstrual syndrome