مقایسه رضایت‌مندی زوجیت والدین و ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده فرزندان در برگزیدگان جشنواره بین‌المللی خوارزمی، المپیادهای علمی و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه رضایت‌مندی زوجیت والدین و ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده فرزندان در برگزیدگان جشنواره بین‌المللی خوارزمی، المپیادهای علمی و عادی بود. طرح پژوهش علی‌مقایسه‌ای بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان برگزیده جشنواره بین‌المللی خوارزمی، المپیادهای علمی و عادی شهر تهران و والدین آنها در سال‌های 1399-1397 بودند. نمونه پژوهش 150 نفر (هر گروه 50 نفر) بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس رضایت‌مندی زوجیت، سیاهه ویژگی‌های شخصیتی و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده بودند. داده‌ها با روش‌های تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی در نرم‌افزار SPSS-23 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد والدین دانش‌آموزان از نظر رضایت‌مندی زوجیت و همه ابعاد آن شامل مطلوب اندیشی، رضایت زناشویی، رفتارهای شخصی، رفتارهای ارتباطی و اجتماعی، حل مساله، امور مالی، احساس‌ها و رفتارهای مذهبی، روش فرزندپروری، اوقات فراغت و تعامل احساسی تفاوت معناداری داشتند (05/0>P). به عبارت دیگر، میزان رضایت‌مندی زوجیت والدین دانش‌آموزان عادی و همه ابعاد آن کمتر از دو گروه دیگر بود، اما بین والدین دانش‌آموزان دو گروه برگزیدگان جشنواره بین‌المللی خوارزمی و المپیادهای علمی تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین، دانش‌آموزان از نظر ویژگی‌های شخصیتی روان‌رنجویی، برون‌گرایی، پذیرش و وظیفه‌شناسی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده تفاوت معناداری داشتند (05/0>P)، اما از نظر ویژگی شخصیتی سازگاری تفاوت معناداری نداشتند (05/0<P). به عبارت دیگر، میزان روان‌رنجورخویی دانش‌آموزان عادی بیشتر از دو گروه دیگر و میانگین برون‌گرایی، پذیرش و وظیفه‌شناسی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده آنان کمتر از دو گروه دیگر بود، اما بین دانش‌آموزان دو گروه برگزیدگان جشنواره بین‌المللی خوارزمی و المپیادهای علمی تفاوت معناداری وجود نداشت. با توجه به نتایج، تلاش برای ارتقای علمی و مهارتی دانش‌آموزان عادی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Parents' couple's Satisfaction and Children' Personality Traits and Perceived Social Support in Winners of Kharazmi International Festival, Scientific Olympiads and Normal

نویسندگان [English]

  • Monir Shams 1
  • Gholamali Afrooz 2
  • Aliakbar Arjmandnia 3
1 MA, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was comparison the parents' couple's satisfaction and children' personality traits and perceived social support in winners of Kharazmi international festival, scientific olympiads and normal. The research desighn was Causal-comparative. The research community were the winner students of Kharazmi international festival, scientific olympiads and normal of Tehran city and their parents in 2018-2020 years. The research sample were 150 people (50 people in each group) who were selected by available sampling method. The research instruments were the couple's satisfaction scale, personality traits inventory and perceived social support scale. Data were analyzed with using methods of one way analysis of variance and Tukey post hoc test in SPSS-23 software. Findings showed that parents of students were significantly different in terms of couple's satisfaction and all its dimensions including desire thinking, marital satisfaction, personal behaviors, communication and social behaviors, problem solving, finances, religious feelings and behaviors, parenting method, leisure time and emotional interaction (p < 0.05). In the other words, the level of parents' couple's satisfaction of the parents of normal students and all its dimensions was less than the other two groups, but there was no significant difference between the parents of students of the two groups of winner of Kharazmi international festival and scientific olympiads. Also, students were significantly different in terms of psychotic personality traits of neuroticism, extroversion, openness and conscientiousness and perceived social support (p < 0.05), but there were not significantly different in terms of personality traits of agreeableness (P>0.05). In the other words, the level of normal students' neuroticism was higher than the other two groups and their average extraversion, openness and conscientiousness and perceived social support were lower than the other two groups, but there was no significant difference between the students of the two groups of winner of Kharazmi international festival and scientific olympiads. According to the results, it seems necessary to try to improve the science and skills of normal students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple's satisfaction
  • Personality traits
  • perceived social support