مدل‌یابی تاب‌آوری بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و هوش اجتماعی با میانجی‌گری هوش معنوی در بیماران قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

تاب‌آوری نقش مهمی در سلامت و کیفیت زندگی دارد و از عوامل موثر بر آن می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی، هوش اجتماعی و هوش معنوی اشاره کرد. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل‌یابی تاب‌آوری بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و هوش اجتماعی با میانجی‌گری هوش معنوی در بیماران قلبی انجام شد. طرح پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش بیماران قلبی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های درمانی شهر اصفهان در سال 1399 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان از میان آنها تعداد 384 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تاب‌آوری (کونور و دیویدسون، 2003)، پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی (کاستا و مک‌کری، 1992)، مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (سیلورا و همکاران، 2001) و مقیاس هوش معنوی (آمرام و درایر، 2007) بودند. داده‌ها با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل مسیر در نرم‌افزارهای SPSS-23 و LISREL-8.8 تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که مدل تاب‌آوری بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و هوش اجتماعی با میانجی‌گری هوش معنوی برازش مناسبی داشت و روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، گشودگی، وجدان‌گرایی و هوش اجتماعی بر هوش معنوی و تاب‌آوری اثر معنادار مستقیم داشتند (05/0>P)، اما توافق‌پذیری بر هوش معنوی و تاب‌آوری اثر معناداری نداشت (05/0<P). علاوه بر آن، هوش معنوی بر تاب‌آوری اثر معنادار مستقیم داشت (05/0>P). همچنین، روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، گشودگی، وجدان‌گرایی و هوش اجتماعی از طریق هوش معنوی بر تاب‌آوری اثر معنادار غیرمستقیم داشتند (05/0>P). با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی جهت بهبود تاب‌آوری در بیماران قلبی ضروری است و متخصصان و درمانگران حوزه سلامت می‌توانند از طریق کاهش روان‌رنجورخویی و افزایش برون‌گرایی، گشودگی، وجدان‌گرایی و هوش اجتماعی میزان تاب‌آوری در بیماران قلبی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Resilience based on Personality Traits and Social Intelligence with Mediated by Spiritual Intelligence in Cardiac Patients

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Azam Hosseini Lordegani
  • Maryam Chorami
Department of Psychology,, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The resilience has an important role in health and quality of life and from the effective factors can be noted to personality traits, social intelligence and spiritual intelligence. As a result, present research was conducted aim to investigate the modeling of resilience based on personality traits and social intelligence with mediated by spiritual intelligence in cardiac patients. The research design was cross-sectional from type of correlational. The study population was cardiac patients referred to medical clinics of Isfahan city in 2020 year, which based on Krejcie and Morgan table number of 384 people were selected by simple random sampling method. The research tools were the resilience scale (Connor and Davidson, 2003), personality traits questionnaire (Costa and McCrae, 1992), Tromso social intelligence scale (Silvera and et al, 2001) and spiritual intelligence scale (Amram and Dryer, 2007). Data were analyzed by structural equation modeling with path analysis method in SPSS-23 and LISREL-8.8 software. Findings showed that the resilience model based on personality traits and social intelligence with mediated by spiritual intelligence had a good fit and neuroticism, extraversion, openness, conscientiousness and social intelligence had a significant direct effect on spiritual intelligence and resilience (p < 0.05), but agreeableness did not have a significant effect on spiritual intelligence and resilience (P>0.05). In addition, spiritual intelligence had a significant direct effect on resilience (p < 0.05). Also, neuroticism, extraversion, openness, conscientiousness and social intelligence through spiritual intelligence had a significant indirect effect on resilience (p < 0.05). According to the results of the present study, planning is essential to improve resilience in heart patients and health professionals and therapists can improve resilience in heart patients by reducing neuroticism and increasing extraversion, openness, conscientiousness and social intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • Personality traits
  • Social intelligence
  • spiritual intelligence