مقایسه حس انسجام، نگرانی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی و افراد عادی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اهواز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد اهواز دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مقایسه حس انسجام، نگرانی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی و افراد عادی شهر اهواز
چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین مقایسه حس انسجام، نگرانی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی و افراد عادی شهر اهواز بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران سرطانی و افراد عادی شهر اهواز می باشد که در سال 1398-1399 به مراکز درمانی مراجعه کردند، از این تعداد 80 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه حس انسجام (آرون آنتونووسکی، 1987)، مقیاس نگرانی ایالت پنسیلوانیا (مه یر و همکاران، 1990) و پرسشنامه باورهای خودکارآمدی عمومی (شوآرتزر و جروسلم، 1995) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و نرم افزار SPSS22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که با توجه به میانگین دو گروه، حس انسجام، نگرانی و خودکارآمدی بین بیماران سرطانی و افراد عادی تفادت معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افراد مبتلا به سرطان دارای خودکارآمدی اجتماعی ضعیف تر و حس انسجام پایین تری نسبت به افراد سالم شهر اهواز هستند و اغلب دچار نگرانی اند. در صورتی که بیماران توانمندی و بالطبع آن موفقیت در کنترل موقعیت های بحرانی بیماری را با حس انسجام و خودکارآمدی و با کاهش نگرانی در خود بیابند، از این طریق موجبات رشد و بهبود خود را فراهم نموده اند.

واژه‌های کلیدی: حس انسجام، نگرانی، خودکارآمدی، بیماران سرطانی، افراد عادی
واژه‌های کلیدی: حس انسجام، نگرانی، خودکارآمدی، بیماران سرطانی، افراد عادی
واژه‌های کلیدی: حس انسجام، نگرانی، خودکارآمدی، بیماران سرطانی، افراد عادی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sense of coherence, concern and self-efficacy in cancer patients and normal people in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • farzaneh hooman 1
  • Somayeh Noori 2
1 assistant of psychology department of Ahvaz Azad university
2 Graduate master of clinical psychology,Department of clinical psychology of Ahvaz branch, Islamic Azad University of Ahvaz
چکیده [English]

Comparison of sense of coherence, concern and self-efficacy in cancer patients and normal people in Ahvaz
The purpose of this study was to determine the sense of coherence, concern and self-efficacy in cancer patients and normal people in Ahwaz city. The statistical population of this study included all cancer patients and normal people in Ahvaz city who referred to health centers. Of these, 80 were selected by available sampling method. The research project was causal-comparative. The instruments used in the Sense of Coherence Questionnaire (Aaron Antonovsky, 1987), the Pennsylvania State Scale (Maeir et al., 1990) and the general self-efficacy beliefs questionnaire (Schweurzer and Grosselm, 1995). Data analysis was performed by using one-variable and multivariate analysis of variance analysis. Findings showed that there is a significant relationship between sense of coherence, concern and self-efficacy between cancer patients and normal people.
Key words: Sense of Consistency, Concern, Self-efficacy, Cancer Patients, Ordinary People.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Sense of Consistency
  • concern
  • Self-efficacy
  • Cancer Patients
  • Ordinary People