دوره و شماره: دوره 3، شماره 36، پاییز 1394 
8. اثربخشی آموزش معنویت درمانی مبتنی بر مثبت نگری بر میزان شادکامی و خوشبینی نوجوانان

صفحه 103-118

سامان کمری؛ رقیه زارعی؛ محمدباقر ریحانی؛ لیلا شیرجنگ؛ احمدعلی امامی