دوره و شماره: دوره 5، شماره 44، پاییز 1396، صفحه 1-116 
3. رابطه مهارت های اجتماعی، امیدواری و هوش معنوی با سلامت معنوی پرستاران

صفحه 33-43

سحر امین الشریعه؛ نرجس خاتون ذبیحی حصاری؛ طیبه حسینی؛ فاخته ادیب؛ سارا حقیقت؛ معصومه عبدالهی