دوره و شماره: دوره 6، شماره 50، بهار 1398، صفحه 1-94 
5. ‌تأثیر آموزش فلسفه به کودک بر تحمل ابهام و مهارت‌های اجتماعی

صفحه 45-55

پریناز بنیسی؛ حسن شمس اسفندآباد؛ سوزان امامی پور