دوره و شماره: دوره 6، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 1-85 
8. بررسی اثربخشی تئاتر پداگوژیک (تعلیم و تربیتی) بر هوش هیجانی و اجتماعی کودکان

صفحه 77-85

هلیا طایفه مهدی‌خانی؛ حسن احدی؛ مسعود دلخواه؛ هادی بهرامی؛ فریبرز باقری