دوره و شماره: دوره 7، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 1-128 
6. مدل پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان با نقش میانجی استرس ادراک‌شده

صفحه 55-67

فرزانه حسن‌زاده نمین؛ جاوید پیمانی؛ طاهره رنجبریپور؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی