دوره و شماره: دوره 7، شماره 52، پاییز 1398، صفحه 1-136 
9. تاثیر بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش آموزان دوره ابتدایی

صفحه 89-100

سعیده صادقی نژاد؛ سعید بختیارپور؛ علیرضا حیدری؛ بهنام مکوندی