دوره و شماره: دوره 7، شماره 53، زمستان 1398، صفحه 1-135 
11. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوه نمایش‌ بر کمرویی و اضطراب‌اجتماعی دانش‌آموزان کمرو

صفحه 109-119

مهدی شمالی احمدآبادی؛ ناصر محمدی احمدآبادی؛ محسن سعیدمنش؛ عاطفه برخورداری احمدآبادی؛ فاطمه آقایی میبدی