دوره و شماره: دوره 9، شماره 59، بهار 1400، صفحه 1-170 
6. هنجاریابی پرسشنامه‌‌ی نزاکت اجتماعی در میان دانشجویان

صفحه 69-85

سینا پیغمبری؛ رمضان حسن زاده؛ غلامرضا خوش فر